معرفی معاونیت تحقیقات و مجله علمی  

معاونیت تحقیقات و مجله علمی در سال 1455 قمری برابر با (1402 شمسی) در تشکیل پوهنتون بغلان از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان ایجاد گردید. پیش از ایجاد این معاونیت، در سطح پوهنتون بغلان آمریت‌ تحقیقات علمی و آمریت مجله علمی در ذیل معاونیت امور علمی فعالیت داشت. همزمان با ایجاد و منظوری معاونیت تحقیقات و مجله علمی، آمریت‌های تحقیقات علمی و مجله علمی در چوکات معاونیت تحقیقات و مجله علمی ملحق گردید. بست‌های اداری مدیریت اجرائیه، مدیریت عمومی مجله علمی، مدیریت نشریه مجله علمی، مدیریت تصحیح متون، مدیریت عمومی تحقیقات علمی، کارشناس تحقیق علوم اجتماعی و کارشناس تحقیق علوم طبیعی‌ نیز در چوکات این معاونیت ایجاد شد. مسوولیت‌ معاونیت تحقیقات و مجله علمی بر امور تحقیقات علمی و نشراتی پوهنتون معطوف است. این معاونیت در بخش‌های مخنلف امور تحقیقاتی و نشراتی مجله علمی؛ موضوعات ترفیعی استادان (بخش‌های تحقیقی، تألیف، ترجمه)، برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی – تحقیقاتی و رهنمودی جهت تقویت و نهادینه شدن فرهنگ تحقیق برای تولید دانش در سطح پوهنتون بغلان برنامه‌ریزی و فعالیت می‌کند.

دیدگاه

تقویت و نهادینه‌شدن فرهنگ تحقیق، تألیف و ترجمه؛ کیفی‌سازی و اعتباربخشی فعالیت‌های تحقیقی - علمی در سطح پوهنتون‌ بغلان برای تولید و گسترش علم در مطابقت با معیارهای بین‌المللی.

ماموریت

معاونیت تحقیقات و مجله علمی رسالت دارد تا با حمایت رهبری پوهنتون و وزارت محترم تحصیلات عالی، در جهت فراهم شدن امکانات لازم برای تجهیز و معیاری شدن مرکز تحقیقات علمی پوهنتون اهتمام نماید و با توجه به پالیسی‌های وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان، نیازمندی‌های جامعه، بازار کار و معیارهای علمی، امکانات موجود را در زمینه‌‌سازی بهتر فعالیت‌های تحقیقات علمی برای تولید دانش متمرکز سازد.

اهداف

 • تقویت فرهنگ تحقیق، تألیف و ترجمه در سطح پوهنتون ‌بغلان؛
 • تجهیز، کیفی‌سازی و اعتباربخشی مرکز تحقیقات علمی؛
 • تقویت فرهنگ تولید دانش و حمایت از نوآوری‌های علمی استادان؛
 • تحقیق محور شدن فعالیت‌های علمی استادان؛
 • الکترونیک ساختن مجله علمی – تحقیقی پوهنتون؛
 • تلاش در جهت افزایش فعالیت‌های تحقیقی از لحاظ کمی و کیفی؛

کمیته‌های کاری در سطح معاویت تحقیقات و مجله علمی

 1. کمیته مرکزی/ اصلی تحقیقات علمی
 2. کمیته نشرات
 3. کمیته / هیئت تحریر مجله علمی – تحقیقی پوهنتون بغلان
 4. کمیته/ هیئت تحریر مجله علوم انجنیری
 5. بورد مشورتی تحقیقاتی- علمی

کمیته‌های فرعی تحقیقات علمی در سطح پوهنحی‌ها

 1. کمیته فرعی تحقیقات علمی پوهنحی شرعیات.
 2. کمیته فرعی تحقیقات علمی پوهنحی تعلیم و تربیه.
 3. کمیته فرعی تحقیقات علمی پوهنحی ادبیات و علوم بشری.
 4.  کمیته فرعی تحقیقات علمی پوهنحی ژورنالیزم.
 5. کمیته فرعی تحقیقات علمی پوهنحی انجنیری.
 6. کمیته فرعی تحقیقات علمی پوهنحی اقتصاد.
 7. کمیته فرعی تحقیقات علمی پوهنحی زراعت.

 

لایحه وظایف کمیته‌ی اصلی/ مرکزی تحقیقات علمی پوهنتون

 1. تهیه پلان‌ها و تقویم تدویر جلسات کمیته‌ی تحقیقات علمی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده.
 2. مطالعه و بررسی همه جانبه‌ی موضوعات پیشنهادی(پروپوزل‌)های تحقیقی، ترجمه و تألیف مربوط به اعضای کادر علمی مطابق طرزالعمل‌ها و معیارهای علمی – تحقیقی، با نظر داشت اولویت ها.
 3.  بررسی، ارزیابی همه جانبه و نهایی ساختن آثار تحقیقی تهیه شده استادان غرض ترفیعات علمی.
 4. ارسال اثر تایید شدۀ تحقیقی- علمی به کمیته تقرر و ترفیعات علمی استادان غرض اجراات بعدی.
 5. رهنمایی و همکاری‌های مسلکی با استادان در تهیه و نشر مقالات علمی- تحقیقی.
 6. معرفی و آشنایی با روش‌های تحقیق علمی با اشتراک در سمینارها،کورس‌ها و ورکشاپ‌ها و سایر محافل علمی.
 7. ارایه مشوره‌های لازم در برنامه‌ریزی و تهیه پلان‌ کارهای تحقیقاتی به پوهنحی‌ها و کمیته‌های فرعی تحقیق.
 8. نظارت از فعالیت‌ کمیته‌های تحقیقات علمی پوهنحی ها.

9.نظارت از امکانات کمیته‌های تحقیقات علمی پوهنحی‌ها برای پیشبرد فعالیت‌ها و پروژه‌های تحقیقی.

 1. تهیه و تدوین طرزالعمل‌ها و رهنمودها در مورد فعالیت‌های پژوهشی و راجع ساختن آنها به شورای علمی پوهنتون غرض تایید نهایی.
 2. برگزاری ورکشاپ‌ها و سمینارهای علمی- تحقیقی به منظور ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی.
 3. به راه انداختن کنفرانس‌های علمی- تحقیقی، طبق نیازمندی جامعه و مسائل حاد کشور به سطح ملی.
 4. بررسی سایر آثار علمی(غیر ترفیعی) استادان که با استفاده از امتیازات حقوقی پوهنتون بغلان چاپ و نشر می‌گردد.
 5. برقراری تحکیم روابط و همکاری‌های متقابل علمی و تحقیقاتی با موسسات داخلی و خارجی به منظور بهبود و معیاری شدن فعالیت‌های تحقیقی در ساحات مورد نظر.
 6. بررسی و تایید پروژه‌های مشترک تحقیقات علمی با سایر موسسات تحصیلات عالی و اکادمیک.
 7. کاندید نمودن آثار برجستۀ علمی- تحقیقی استادان پوهنتون بغلان مطابق طرزالعمل‌ها برای گزینش بهترین اثر علمی-تحقیقی سال در بورد تحقیقات علمی وزارت تحصیلات عالی به  منظور قدردانی و اعطای مکافات.
 8. ارایه نظریات و پیشنهاد‌های سازنده مرتبط با امور علمی – تحقیقی به رهبری پوهنتون بغلان.
 9.  پیشنهاد و طرح بودجه‌ی سالانه با در نظرداشت فعالیت‌های پلان شده علمی- تحقیقی، سمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی و ارایه آن به شورای علمی پوهنتون.
 10.  تلاش در جهت کسب تجارب علمی و مسلکی برای بهبود و معیاری شدن فعالیت‌های تحقیقی و به کار بستن روش‌ها و مهارت‌های سازنده در امر تقویت فرهنگ تولید دانش در سطح پوهنتون.
 11. اجرای سایر وظایف مرتبط به امور تحقیقات علمی که از طرف مقامات ذی‌صلاح، مطابق قوانین و پالیسی‌ها به کمیته‌ی تحقیقات علمی محول می‌گردد.

 

===============================

فورمه جات معاونیت تحقیقات و مجله علمی

1- چک لیست موضوع پیشنهادی تألیف

2- چک لیست موضوع پیشنهادی ترجمه

3- چک لیست موضوع پیشنهادی تحقیق

4- فورم ارزیابی از چگونگی تطبیق فعالیت های پلان شده در سطع کمیته ها

5- فورم ارزیابی کنفرانسهای علمی و سمینارهای استادان

6- فورم ارزیابی محتوایی مقاله علمی

7- فورم ارزیابی مقاله های علمی استادان

8- فورم پیشنهاد تحقیق گروپی

9- فورم پیشنهاد تعیین موضوع اثر تألیفی- ترفیعی

10- فورم پیشنهاد تعیین موضوع اثر ترجمه

11- فورم نیاز سنجی