اهداف و دیدگاه پوهنتون بغلان

دیدگاه پوهنتون بغلان

پوهنتون بغلان می خواهد در آینده یک نهاد پیشگام در راستای تدریس، تحقیق، و عرضه خدمات باشد و از طریق ایجاد یک سیستم با کیفیت و تحصیلات عالی با معیار های ملی و جهانی که بتواند با نهاد های شبیه خود در کشور و منطقه رقابت نماید و در عرصه آموزش و پرورش، ساینس، ادبیات، علوم بشری، اقتصاد، انجنیری، ژورنالیزم، اسلام شناسی و علوم انسانی مصدر خدمت ارزنده شود.

ماموریت (Mission)

پوهنتون بغلان با ارایه خدمات تحصیلی با کیفیت و فراهم ساختن زمینه تدریس، تحقیق، تبادل تجارب علمی برای اتباع کشور، تولید دانش جدید، متداول، معاصر و کاربرد آن در ساحه کار، فعالیت می نماید.

اهداف استراتیژیک پوهنتون بغلان

الف: برنامه های علمی و تحقیقی

 • تقویت و گسترش فعالیت های تحقیقاتی و راه اندازی مطالعات و تحقیقات میدانی به منظور تولید دانش جدید
 • ارتقای کیفیت در سطح فعالیت های تدریسی، علمی و اداری و کسب اعتبار اکادمیک
 • ایجاد توأمیت های علمی با پوهنتون های معتبر در سطح ملی و بین المللی
 • ایجاد برنامه ها و پوهنحی های جدید (علوم اجتماعی، حقوق، علوم وترنری و کمپیوترساینس )
 • ارتقای ظرفیت کادرعلمی به سطح دوکتورا
 • فراهم سازی زمینه های میتود نوین تدریس در پوهنتون

ب: بخش محصلان

 • افزایش جذب تعداد محصلان طبق ‍‍‍‍‍پلان
 • افزایش و تقویت میزان دسترسی استادان و محصلان به تسهیلات آموزشی بهتر و معیاری
 • تقویت سیستم محصل محوری و آموزش مبتنی بر نتایج (OBE-SCL)
 • ایجاد مراکز خدمات مشوره دهی و کاریابی
 • تقویت و انکشاف برنامه های کارآموزی

ج: بخش اداری و زیر بناها

 • افزایش ارتقای ظرفیت کارمندان اداری متناسب با نیازمندی های ملی و جهانی
 • ایجاد و انکشاف زیربناهای الکترونیکی و تقویت نقش تکنالوژی معلوماتی در بهبود کیفیت تدریس و حکومتداری خوب
 • اعمار و انکشاف زیربناهای ادرای و تدریسی پوهنتون بغلان.
 • ایجاد مرکز تحقیقات علمی، کتابخانه  و تجهیز لابراتوار های تدریسی و تحقیقی پوهنحًی ها
 • زمینه سازی برای کسب استقلالیت مالی