معاونیت امورعلمی

   معرفی معاونیت علمی

   دیدگاه، ماموریت و اهداف

   چارت تشکیلات

شعبات تحت اثر معاونیت امورعلمی

  • آمریت امور استادان و بانک معلوماتی
  • مدیریت عمومی امور استادان
  • مدیریت عمومی تضمین کیفیت و اعتباردهی
  • مدیریت اجرائیه

 

کمیته های کاری معاونیت امورعلمی

  • کمیته تقرر و ترفیعات علمی استادان
  • کمیته امور فرهنگی
  • کمیته تضمین کیفیت
  • کمیته نظارت بر تطبیق پلان استراتیژیک
  • کمیته نصاب
  • کمیته آموزش الکترونیکی (E-Learning)