آمریت تضمین کیفیت و اعتبار دهی

 

آمریت تضمین کیفیت و اعتبار دهی در اثر کوشش های مکرر رهبری پوهنتون بغلان بنابر نیازمندی جدی در پیشبرد امور اکادمیک با درنظرداشت سفارشات ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی در تشکیل سال ۱۴۰۱ این پوهنتون از طرف مقام محترم وزارت تحصیلات عالی منظور گردیده است.حوزه ای فعالیت این آمریت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی از امور اکادمیک می باشد. قابل ذکر است که پروسه تضمین کیفیت در پوهنتون بغلان از سال ها قبل (دقیقاً از شروع این پروسه در نهاد های تحصیلات عالی) در جریان بوده و از طریق مدیریت تحت نام (مدیریت تضمین کیفیت و انکشاف مسلکی استادان) اداره می شد.

پیام آمر تضمین کیفیت و اعتبار دهی

انکشاف و توسعه در یک کشور متکی به رشد کمی و کیفی نهاد های تعلیمی و تحصیلی آن است. با تولید دانش و بهره برداری آن در یک جامعه میتواند تغییرات چشمگیری ایجاد شود زیرا رشد کیفی نهاد ها تاثیر مستقیم بر روی جامعه دارد. بر ما لازم است تا با درک مسئولیت خویش در راستای بهبود و ارتقای کیفیت علمی درین نهاد تحصیلی کوشا باشیم.

دستاورد های  مهم کمیته تضمین کیفیت از سال 1399 تا اواسط سال 1402.

 • کسب مرحله دوم اعتبار دهی با اخد 75.9 نمره به تاریخ 15/10/1399.
 • دریافت نقاط ضعف پوهنتون و اطلاع آن به ریاست پوهنتون جهت رسیدگی به آنها.
 • تهیه گزارش سالانه پوهنتون از ارزیابی خودی.
 • توحید گزارشات نظارت سالانه از برنامه های علمی و ارسال آن به ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی.
 • مرور 22 دیپارتمنت/برنامه علمی پوهنحی های هفتگانه و ارسال راپور مختصر آنها به ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی از آغاز سال 1398 الی 1401.
 • بررسی ومشوره دهی پوهنحًی ها در سطح پوهنتون.
 • تدویر سیمنیار های رهنمودی تهیه و تدوین پلان استراتیژیک، تفسیر معیار ها در مرحله سوم اعتبار دهی، مرور دوره ای و نظارت سالانه توسط معاون امور علمی و آمر تضمین کیفیت برای رهبری پوهنتون، اعضای کمیته تضمین کیفیت، اعضای کمیته پلان استراتیژیک، آمرین دیپارتمنت هاو اعضای کمیته مرور دوره ای در اواخر سال 1401.
 • تدویر برنامه رهنمودی مراحل بازنگری در مرحله سوم توسط آمر تضمین کیفیت برای رهبری پوهنتون و اعضای کمیته تضمین کیفیت طبق رهنمود بازنگری شده در آغاز سال 1402.
 • تشریح و توضیح تفسیر میعار های در مرحله سوم، ارزیابی از کیفیت تدریس، پلان عملیاتی انفرادی و پلان بهبود تدریس برای استادان جدیدالتقرر از طرف آمر تضمین کیفیت در سیمینار تدویر یافته از طرف آمریت انکشاف مسلکی بابت سال 1402.
 • تشریح و توضیح لایحه سیستم کریدیت توسط آمر تضمین کیفیت در برنامه تدویر یافته از جانب معاون امور محصلان برای محصلان جدیدالشمول سال 1402.
 • تهیه و ترتیب رهنمود توحید گزارشات نظارت سالانه در سطح پوهنحی در مطابقت با رهنمود مدون نظارت سالانه و مرور برنامه های علمی و رهنمود تهیه گزارش نظارت سالانه به سطح پوهنتون؛ در اواخر سال 1401.
 • تهیه جدول ایکسل تحلیل ارزیابی های خودی استاد و ارزیابی استاد در سطح دیپارتمنت برای تبدیل اطلاعات کیفی به کمی در آغاز سال 1402.
 • تهیه و ترتیب چک لست ارزیابی از آمریت تضمین کیفیت، آمریت امور استادان، آمریت تحقیقات علمی، آمریت مجله و آمریت انکشاف مسلکی استادان در جریان سمستر بهاری سال 1402.
 • راه اندازه پروسه ارزیابی از اجراات معاونین پوهنتون، روسای پوهنحی ها و آمرین آمریت های اکادمیک معاونیت امور علمی.
 • نظارت و اجرای ارزیابی از کیفیت تدریس به سطح دیپارتمنت ها، پوهنحی و پوهنتون.
 • همکاری در نظارت و ارزیابی از نهاد های تحصیلات عالی خصوصی در سطح ولایت.
 • همکاری در ایجاد کمیته ها و انتخاب اعضای آن.
 • به دسترس قرار دادن تمام اسناد های برای پوهنځی ها در صورت نیازشان.
 • تامین ارتباط با ریاست ارتقای کیفیت در ارتباط به موارد مربوط به تضمین کیفیت.
 • و سایر موارد دیگر...

 

فورم ارزیابی استاد توسط آمر دیپارتمنت

فورم ارزیابی از کیفیت تدریس به سطح پوهنتون 

پلان انفرادی سمستروار استادان