مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون بغلان

مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی پوهنتون بغلان

نام پروژه: مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی

موقعیت: پوهنتون بغلان

تمویل کننده: برنامه انکشاف تحصیلات عالی – بانک جهانی

سال تاسیس2020

توضیحات:

مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی که تحت برنامه انکشاف تحصیلات عالی در پوهنتون بغلان ایجاد شده است، متشکل از کمپیوتر لپ، اتاق سرور، صنف آموزشی، دفتر کاری کارمندان تخنیکی مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی، واتاق انبار می باشدساختمان پوهنتون کاملاً شبکه کاری شده است و انترنت در تمام ساحات پوهنتون قابل دسترس می باشد.

اهداف عمده مرکز تکنالوژی معلوماتی عبارتند از:

· ارائه خدمات با کیفیت تکنالوژی به پوهنتون به منظور نایل شدن به هدف برتری اکادمیک

· ارائه خدمات مبتکرانه تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی به منظور مدرن سازی تدریس، آموزش و

تحقیق در سطح پوهنتون

طراحی و ایجاد زیربنای تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی بر اساس یک معیار نمره دهی استندرد که توسط

بانک جهانی و وزارت تحصیلات عالی انکشاف یافته است، صورت پذیرفته استمعیار نمره دهی شامل

شاخص ها و ضریب های مشخص می باشد که نیازمندی های تکنا لوژی معلوماتی پوهنتون ها را برآورده

می سازد.

تجهیزاتی که در مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی موجود اند قرار ذیل می باشند:

· تجهیزات مرکز تکنالوژی معلوماتی شامل 88 پایه کمپیوتر که پاسخگوی نیاز پوهنتون می باشد

·شبکه سازی در داخل پوهنتون، تجهیزات انترنت و وای فای.

 

دیدگاه، ماموریت و اهداف مرکز تکنالوژی معلوماتی

دیدگاه 

ارایه خدمات موثر و با کیفیت تکنالوژی معلوماتی به پوهنتون به منظور دستیابی و تحقق برتر علمی.

ماموریت 

استفاده از راهکارهای نوین و خلاق ICT برای مدرن سازی تدریس، یادگیری و تحقیق در پوهنتون.

اهداف عمده مرکز تکنالوژی معلومات (IT) 

 1. ارائه خدمات با کیفیت تکنالوژی معلوماتی به پوهنتون به منظور نایل شدن به هدف برتری اکادمیک.
 2. ارائه خدمات مبتکرانه تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی به منظور مدرن سازی تدریس، آموزش وتحقیق درسطح پوهنتون. 

خدمات  مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات  (ICT)

 • زمینه سازی و توانا ساختن پوهنتون برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی مدیریت آموزشی عالی .
 • ارایه خدمات باکیفیت انترنت برای استادان ، کارمندان ، محصلان پوهنتون
 • برنامه های ظرفیت سازی برای اعضای کادری علمی پوهنحی ، کارمندان و محصلان پوهنتون.
 • تهیه و نصب برنامه ها (App)   برای اعضای کادری علمی پوهنحی، کارمندان و محصلان پوهنتون.
 • خدمات ایمیل رسمی برای اعضای کادری علمی و اداری پوهنتون.
 • ارایه خدمات تکنالوژی معلوماتی به عنوان مرکز پشتیبانی IT در پوهنتون.
 • دسترسی به کتابخانه های دیجیتلی برای کاربران پوهنتون.
 • حفظ و مراقبت از وسایل و تجهیزات مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات (ICT) .
 • نصب و نگهداری از پورتل های انلاین سیستم مدیریتی محصلان ، سیستم مدیریت آموزشی وغیره.
 • خدمات ذخیره سازی محتوای دیجیتلی.
 • اطمینان از موضوعات امنیتی مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات (ICT) و شبکه کلی پوهنتون.
 • تهیه و نگهداری از پلات فارم مدیریت آموزشی و سایر ابزار های آموزشی در پوهنتون.