معرفی پوهنتون بغلان

سرزمین ما افغانستان  درهرپهلوي ازتاريخ آسيب هاي بسياري ديده ودراثرعدم حكومت داري هاي خوب عقب ماندگي هاي بسياري رامتحمل شده است. تحصيلات عالي افغانستان نيزمانند سايير عرصه ها نسبت به كشورهاي همجوار ومنطقه عقب مانده است وبويژه درسه دهه  اخيرخسارات جبران ناپذيري رامتحمل شده است . جنگها ميان گروها دراوايل دهه هفتاد دركابل- كه مراکز تحصيلات عالي عمدتا دراين شهرتمركزكرده بود- تحصيلات عالي رادرسراشيب اضمحلال قرارداد. تعداد ازاساتيد مانند ساييرشهروندان كابل،ازاين شهر گريختند وبعضادرمناطق ديگري ازكشور زمينه ساز نهادهاي ديگرتحصيلي شدند .

پوهنتون ها یگانه مرکزهای علمی، تحقیقی و آموزشی در کشورها می باشد. این پوهنتون ها و کادرهای شایسته آنست، که با تحقیق و ریسرچ موضوعات علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ که در دل جامعه و محیط نهفته دارد، می شگافد و به خوانش و دید مردم و در کل در اجتماع قرار میدهد، و جامعه را به طرف شگوفایی، ترقی و تعالی سوق میدهد. البته ترقی، توسعه و انکشاف که در فوق از آن ذکر به عمل آمد بدون یک برنامه، که به مجموعه از اقدام هایی که به شکل آگاهانه تهیه میشود و برای رسیدن به اهداف اتخاذ میگردد، نمی توان به مقصد و مرام خویش رسید. یه همین شکل بدون یک ستراتیژی که به اساس یک طرز تفکر و اندیشه برای رسیدن به اهداف تدوین و ترتیب میگردد، در عمل پیاده و تحقق یابد.

پس لازم و ضرور است هر نهاد تحصیلی با رویکرد علمی و اکادمیک برای توسعه، انکشاف و تغییر در وضع نابسامان خود و کمی و کاستی های ناشی از شرایط که در محیط و جغرافیای آن قرار دارد بدون یک پلان، برنامه و ستراتیژی از قبل تدوین شده به اهداف خویش نایل آید.

 

 تاریخچه پوهنتون بغلان

 

پوهنتون بغلان در سال 1371  به اساس پیشنهاد سید منصور نادری والی وقت و منظوری استرجنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی افغانستان در شهر پلخمری ولایت بغلان تاسیس و در ماه حمل 1372 گشایش یافت. این پوهنتون با ایجاد دو فاکولته (فاکولته ادبیات و علوم اجتماعی و فاکولته علوم طبیعی) درموجودیت 16 تن استادان و 200 تن دانشجو یان که از اثر تداوم جنگ از پوهنتون  کابل به ولایت بغلان برگشته بودند به فعالیت های علمی و آموزشی آغاز نمود. متعاقبا درانکشاف آن فعالیت های ذیل صورت گرفت:

  • درسال 1375 بنا بر تقا ضای باز ماندگان تحصیل و حکم مقامات وقت در چوکات پوهنتون بغلان فاکولته شبانه ادبیات و علوم اجتماعی نیز گشایش یافت.
  • درماه میزان 1375 این پوهنتون  توسط ریاست دولت اسلامی افغانستان بنام  پوهنتون حکیم ناصر خسرو مسمی و منظور گردید که متأسفانه بنا بر عدم استقرار وزارت تحصیلات عالی دریک جای معین، این فرمان از ثبت و راجستر باز ماند.
  • در سال 1375 و 1376 دو فاکولته (ادبیات وعلوم بشری و علوم طبیعی) تعداد زیاد جوانان را فارغ و به جامعه تقدیم نمود.
  • در سال 1377 در حدوو 500 تن  دانشجو در دو بخش ( روزانه و شبانه) توسط 36 تن از استادان آموزش می دیدند.
  • این پوهنتون  درسال 1377 دارای یک کتابخانه مجهز ویک لابراتوار نیزبود. کتابخانه آن با داشتن 6000 هزار عنوان کتاب مختلف بود که نیاز محصلان و استادان را مرفوع می ساخت.

درسال 1377 باتغييرات نظامي سياسي بنياد پوهنتون بغلان دراين شهر فرو ريخت وكتاب خانه ای آن به يغما رفت . در ماه جدی 1380 موضوع احیایی مجدد این پوهنتون روی دست گرفته  شد و در ماه ثور1382 به اثر تلاش های مداوم استادان و روشنفکران ولایت بغلان دروازۀ این پوهنتون  دوباره به روی جوانان اعم از پسران و دختران  به روال سابق با تنظیم محصلان  قبلی ( روزانه و شبانه) به فعالیت های علمی وآموزشی آغاز نموده و ازجانب دیگر در زمینه ثبت و راجستر آن در وزارت تحصیلات عالی تلاش های مداوم توسط خانم نفس "جهید" سر پرست انتخابی این پوهنتون صورت گرفت تا آنکه بورد علمی و میتودیکی ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی افغانستان با بررسی سوابق و امکانات موجود در پوهنتون بغلان، ضرورت ادامه فعالیت این نهاد علمی را تایید نموده  و درنتیجه پوهنتون بغلان با مو جویت دو فاکولته (تعلیم و تربیه و زراعت) در جلسه شورای عالی وزارت تصویب و در جوزای 1382 از جانب مقامات عالیه دولت افغانستان به نام موسسه تحصیلات عالی بغلان منظور گردید. متعاقبا بنام موسسه تحصيلات عالي بغلان برای 9 سال فعالیت داشت که خوشبختانه در بهار سال 1391 با افزودن فاکولته های انجنیری، ادبیات و علوم بشری، ژورنالیزم وشرعیات به پوهنتون بغلان ارتقاء نمود.