منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۶ - ۱۴:۳۹

Baghlan

Background image

اعلان کادری علمی پوهنتون بغلان

پوهنتون بغلان برای بار اول در سال 1444هـ.ق در رشته ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لسانس به کادر  علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحی: ژورنالیزم

دیپارتمنت: رادیو تلویزیون (1) بست

متقاضیان از تاریخ 08/03/1444 الی 30/03/1444 هـ.ق درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت نمرات، کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت و کاپی  تذکره تابعیت خویش را به مدیریت عمومی استادان ریاست پوهنتون بغلان تسلیم نمایند . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۱۱:۵۵
Background image

بست کادری علمی پوهنتون بغلان

 پوهنتون بغلان  در سال ۱۳۹۹ برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس  به کادرعلمي جديد ضرورت دارد.    

پوهنحی: ادبیات و علوم بشری

 دیپارتمنت: انگلیسی                  . . .

OpenShow all

شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۶ - ۱۴:۳۹

Baghlan

Background image

اعلان کادری علمی پوهنتون بغلان

پوهنتون بغلان برای بار اول در سال 1444هـ.ق در رشته ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لسانس به کادر  علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحی: ژورنالیزم

دیپارتمنت: رادیو تلویزیون (1) بست

متقاضیان از . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۱۱:۵۵
Background image

بست کادری علمی پوهنتون بغلان

 پوهنتون بغلان  در سال ۱۳۹۹ برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس  به کادرعلمي جديد ضرورت دارد.    

پوهنحی: ادبیات و علوم بشری

 دیپارتمنت: انگلیسی                  . . .