وظایف و صلاحیت‌های شورای علمی پوهنتون بغلان

وظایف و صلاحیت های شورای علمی پوهنتون  

ماده هجدهم قانون تحصیلات عالی ملکی:

شورای علمی موسسه، عالیترین مرجع تصمیم گیری تحصیلات عالی بوده، دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

 1. پشنهاد رییس موسسه تحصیلات عالی مبنی بر تعیین معاونان موسسه تحصیلی.
 2. طرح وترتیب پالیسی تحصیلات عالی و تحقیقات علمی موسسه مربوطه و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح.
 3. تدوین و ارزیابی پلان های درسی و برنامه ها علمی-تحقیقی.
 4. طرح و پیشنهاد پلان های انکشافی.
 5. نظارت از تطبیق پلان ها و برنامه های آموزشی.
 6. مطالعه و پیشنهاد تاسیس، توسعه، تجزیه، الحاق، ادغام و یا الغای پوهنحی ها و دیپارتمنت ها.
 7. پیشنهاد عقد، تعدیل، تمدید یا فسخ تفاهم نامه ها و قرار داد های توامیت.
 8. مطالعه و پیشنهاد تدویر برنامه های علمی بالاتر از لیسانس.
 9. اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد مبنی بر تقرر یا انفکاک عضو کادر علمی.
 10. ارزیابی ترفیع علمی، تثبیت رتب علمی و تصویب آنها.
 11. ارزیابی فعالیت های اکادمیک پوهنحی های مربوطه و ارایه گزارش به وزارت تحصیلات عالی.
 12. ارزیابی فعالیت های معاونیت ها، آمریت های نشرات، کتابخانه مرکزی، مرکز تکنالوژی معلوماتی، مرکز انسجام امور تحقیقات علمی، مرکز برنامه های ماستری و دوکتورای موسسه تحصیلات عالی، ارتقای کیفیت و جستجوی راه های بهبود در زمینه.
 13. تصویب دیپلوم افتخاری و اعطای آن در صورت داشتن برنامه فعال دوکتورا.
 14. ایجاد کمیته های اختصاصی و تفویض برخی از صلاحیت ها به آنها.
 15. پیشنهاد طرح و تعدیل لوایح و تصویب طرزالعمل های مربوطه.
 16. انجام سایر وظایف و صلاحیت های مندرج اسناد تقنینی مربوط.
 17. انجام سایر وظایف و صلاحیت های مندرج اسناد تقنینی مربوطه.