معرفی پوهنتون بغلان

سرزمین ما افغانستان  درهرپهلوي ازتاريخ آسيب هاي بسياري ديده ودراثرعدم حكومت داري هاي خوب عقب ماندگي هاي بسياري رامتحمل شده است. تحصيلات عالي افغانستان نيزمانند سايير عرصه ها نسبت به كشورهاي همجوار ومنطقه عقب مانده است وبويژه درسه دهه  اخيرخسارات جبران ناپذيري رامتحمل شده است . جنگها ميان گروها دراوايل دهه هفتاد دركابل- كه مراکز تحصيلات عالي عمدتا دراين شهرتمركزكرده بود- تحصيلات عالي رادرسراشيب اضمحلال قرارداد. تعداد ازاساتيد مانند ساييرشهروندان كابل،ازاين شهر گريختند وبعضادرمناطق ديگري ازكشور زمينه ساز نهادهاي ديگرتحصيلي شدند .

پوهنتون ها یگانه مرکزهای علمی، تحقیقی و آموزشی در کشورها می باشد. این پوهنتون ها و کادرهای شایسته آنست، که با تحقیق و ریسرچ موضوعات علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ که در دل جامعه و محیط نهفته دارد، می شگافد و به خوانش و دید مردم و در کل در اجتماع قرار میدهد، و جامعه را به طرف شگوفایی، ترقی و تعالی سوق میدهد. البته ترقی، توسعه و انکشاف که در فوق از آن ذکر به عمل آمد بدون یک برنامه، که به مجموعه از اقدام هایی که به شکل آگاهانه تهیه میشود و برای رسیدن به اهداف اتخاذ میگردد، نمی توان به مقصد و مرام خویش رسید. یه همین شکل بدون یک ستراتیژی که به اساس یک طرز تفکر و اندیشه برای رسیدن به اهداف تدوین و ترتیب میگردد، در عمل پیاده و تحقق یابد.

پس لازم و ضرور است هر نهاد تحصیلی با رویکرد علمی و اکادمیک برای توسعه، انکشاف و تغییر در وضع نابسامان خود و کمی و کاستی های ناشی از شرایط که در محیط و جغرافیای آن قرار دارد بدون یک پلان، برنامه و ستراتیژی از قبل تدوین شده به اهداف خویش نایل آید.