اعلان بست های کادر علمی پوهنتون بغلان!

baghlan_admin
Wed, Sep 13 2023 8:35 AM
BU

Publish Date

Closing Date

Location

Baghlan

پوهنتون بغلان برای بار دوم در سال ۱۴۴۵ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی ادبیات و علوم بشري:   
 
ديپارتمنت انگلیسی (۱) بست.

پوهنځی زراعت:
 
ديپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (۱) بست.

پوهنځی تعلیم وتربیه :
 
ديپارتمنت  کیمیا (۱) بست.

پوهنځی اقتصاد 
 
ديپارتمنت احصائیه و اکونومتري (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ ۱۸/۶/۱۴۰۲ الی ۸/۷/۱۴۰۲هـ ق درخواستي شموليت در کادرهای علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.