معرفی پوهنحی شرعیات

پوهنحی شرعیات

این پوهنحی در سال 1393 از طرف مقام وزارت منظور و در سال 1393 به فعالیت آغاز نموده است،  این فاکولته فعلاً در تشکیل خود دارای سه دیپارتمنت ذیل  می باشد:

  1.  دیپارتمنت فقه وقانون
  2.   دیپارتمنت تعلیمات اسلامی  (بخش ذکور وإناث)
  3. ثقافت اسلامی (غیر فارغ ده)

دیدگاه

 با توجه به آموزه های دین مقدس اسلام،  اصول پسندیده حاکم بر جامعه، حفظ منافع علیای کشور، تحکیم وحدت ملی، تعهد به ارتقای کمی و کیفی آموزش علمی و کاربردی دانش شرعیات، به کارگیری استندردهای پذیرفته شده بین المللی در محیط اکادمیک، تعمیم مسوولیت پذیری، ارزش های اساسی ذیل مطمح نظر قرار گرفته است:

  • تربیه و آموزش آگاهان و کادر های متخصص در بخش قضا، حارنوالی، وکالت دفع، در قالب نصاب درسی معیاری بوسیله کادر متخصص
  • باور و احترام به ارزش های دینی و ملی؛
  • ترویج هرچه بیشتر و بهتر دانش مسلکی دینی، اعتدالگرایی مذهبی و احترام به کرامات انسانی، تعمیم عدالت، برابری و قانونیت؛ 
  • تقویت روحیه دین مداری، وحدت ملی، همگرایی و تحکیم ثبات اجتماعی و سیاسی؛
  • تحصیلات عالی با کیفیت و معیاری متناسب با نیاز جامعه و بازار کار؛
  •  اصل مسئوولیت پذیری و قانونگرایی، اداره سالم و مورد اعتماد مردم.

ماموریت

ایمان و عقیده به آموزه های دین اسلام، از بارزترین شاخص های مردم افغانستان است. به منظور اعتدالگرایی مذهبی و نهادینه ساختن تقوا و ایمانداری در جامعه به شکل مقبول و پسندیده آن و به هدف ترویج هرچه بیشتر قانونیت، عدالت، نظم و بمیان آوردن اداره سالم در کشور، قضاء حارنوالی وکالت دفاع مطابق اصول شرعی، تدریس و ارایه خدمات تحصیلات عالی از جمله ضروریات اساسی محسوب میگردد. این نیازمندیها وقتی مرفوع میگردند که فهم و دانش درست و دقیق در عرصه علوم شرعی و قضا ئی و شناخت علمی از ایمان و عقیده وجود داشته باشد تا کارشناسان ماهر سیستم عدلی و قضائی و دانشمندان فرهیخته علوم شرعی مسلط به علم و مهارت مسلکی و ملتزم به اخلاق دینی منحیث الگوهای جامعه در حوزه های مربوطه اشتغال یافته، مصدر خدمت به جامعه گردند

اهداف پوهنحی شرعیات

  • هدف پوهنحی شرعیات تربیه و آموزش آگاهان امور دینی، متخصصین و تقدیم کارشناسان و کادرهای متخصص در بخش های  مختلف از جمله نهاد های عدلی و قضایی، حوزه تعلیم و تربیه ارشاد و دعوت  به جامعه میباشد.

جدول 13: شهرت استادان پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان

 

موقف

درجه تحصیل

رتبه علمی

تخلص

ولد

اسم

دیپاتمنت

شماره

 
 

معاون پوهنحی

لیسانس

نامزدپوهنیار

سروری

دلبر

دوست الله

تعلیمات اسلامی

1

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

رحمانی

محمد کریم

گل الرحمن

2

 

استاد

ماستر

پوهنیار

آواب

محمد طالب

ظهیرالدین

3

 

استاد

ماستر

پوهنیار

طارق

غلام محی الدین

عتیق الله

4

 

امر دیپارتمنت

ماستر

پوهنمل

دانشفر

غلام الرسول

عبدالفتاح

5

 

استاد

ماستر

پوهنمل

لیاقت

جنت گل

عبدالواحد

فقه وقانون

6

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

حنیف

دولت محمد

گل زمان

7

 

استاد

ماستر

پوهنیار

رحمانی

سیف الدین

شجاع الدین

8

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

مصباح

عبدالواحد

عبدالهادی

9

 

استاد

ماستر

پوهنیار

ودودی

عبدالودود

برکت الله

10