لیست دیپارتمنت های پوهنځی های پوهنتون بغلان

دیپارتمنت های پوهنځی تعلیم وتربیه

 1. علوم وفرهنگ اسلامی
 2. آموزش کمپیوتر
 3. ریاضی
 4. فزیک
 5. کیمیا
 6. بیولوژی
 7. تاریخ
 8. جغرافیه

دیپارتمنت های پوهنځی ادبیات و علوم بشری

 1. ادبیات انگلیسی
 2. ادبیات دری
 3. ادبیات پشتو
 4. ادبیات عربی
 5. ادبیات اوزبیکی
 6. جامعه شناسی

دیپارتمنت های پوهنځی انجنیری

 1. سیول
 2. استخراج معدن

دیپارتمنت های پوهنځی اقتصاد

 1. اداره و تشبثات
 2. امور بانکداری
 3. احصائیه

دیپارتمنت های پوهنځی ژورنالیزم

 1. مطبوعات
 2. رادیو تلویزیون

دیپارتمنت های پوهنځی شرعیات

 1. تعلیمات اسلامی
 2. فقه و قانون
 3. ثقافت اسلامی

دیپارتمنت های پوهنځی زراعت

 1. حفاظه نباتات
 2. علوم حیوانی
 3. خاکشناسی
 4. اقتصاد توسعه زراعتی
 5. اگرانومی
 6. هارتیکلچر و باغذاری