معرفی پوهنحی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد

این پوهنحًی به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی  جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۹۲تقدیم، و خوشبختانه بعد از مدت زمان اندک از طرف مقام وزارت منظور گردید و در سال 1392 با کود مشخص از طرف  ریاست امتحانات کانکور شامل جدول فورم انتخاب پوهنحّی ها گردیده، در همان سال محصلان از طریق کانکور بنابر انتخاب شان به این پوهنحًی موفق شده و معرفی گردیدند و پروسه تدریس برای نخستین بار در چوکات این پوهنحًی در قالب این پوهنتون آغاز گردید.که برای این پوهنحًی در سه دیپارتمنت بنام های دیپارتمنت اداره و مدیریت، دیپارتمنت تجارت و بانکداری و دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر فعالیت مینماید. در تشکیل این پوهنحًی به تعداد (9) تن استاد که (3) تن آن در دیپارتمنت اداره ومدیریت(3) تن آن در دیپارتمنت تجارت و بانکداری (3) تن دیگر آن مربوط دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر است. وهمچنان کارمندان اداری و خدماتی آن مدیرعمومی تدریسی، مدیراجرائیه و یک ملازم درتشکیل این پوهنحًی میباشد پوهنحًی اقتصاد برای دور سوم از دیپارتمنت تجارت و بانکداری ، اداره و مدیریت  دور اول از دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر فارغ و در جامعه تقدیم نموده است و تعداد محصلان از صنوف اول الی صنف چهارم  در سال 1398 مجموعاّ 508 تن بوده که ازجمله  96 تن آن از طبقه اناث می باشد.

دیدگــــاه

پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان با ایجاد فضای آموزیشی سالم و معیاری در تربیت جوانان با دانش مسلکی در چارچوب ارزش های ملی و مطابق استراتژیک پلان وزارت تحصیلات عالی میخواهد از نقطه نظر کمی و کیفی به سطح ملی در بخش های اقتصادی ، تحقیقی و افزایش عرضه خدمات تحصیلی عصری مطابق به نیاز های بازار کار در آینده سهم بیشتری را در رشد و انکشاف جامعه تعهد مینماید.

ماموریت

پوهنحی اقتصاد با استفاده از امکانات و ظرفیت موجود در بخش عرضه خدمات تحصیلی مطابق به نیاز بازار کار سعی می نماید که ظرفیت های علمی و تحقیقی خویش را در روشنایی قوانین و لوایح وزارت محترم تحصیلات عالی نیروی کار متخصص و مسلکی را در بخش های (مالی و بانکی، اداره نمودن منابع مادی و انسانی نهاد های دولتی و خصوصی ، درک حالات اقتصادی ، تجزیه و تحلیل داده ها و پیشنهاد راه حل های ان). به بازار کار عرضه میدارد.

اهـــــداف

  • تقدیم کادرهای مسلکی مطابق به نیاز بازار کار جامعه.
  • افزایش ارتقاء ظرفیت کادر های علمی به سطح ماستری و دکتورا.
  • افزایش ارتقاع ظرفیت کارمندان اداری و  کمیته های کاری به سطح فاکولته.
  • ترویج و رشد فرهنک تحقیق در سطح فاکولته اقتصاد.
  • معیاری سازی فعالیت های تدریسی و تحقیقی.
  • تطبیق و تکمیل معیارهای  یازده گانه تضمین کیفیت.
  • ایجاد برنامه شبانه دیپارتمنت اداره و مدیریت فاکولته اقتصاد.

جدول 12: شهرت استادان پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان

 

موقف

درجه تحصیل

رتبه علمی

تخلص

ولد

اسم

دیپارتمنت

شماره

 
 

رییس پوهنحی

ماستر

پوهنیار

صدیقی

سید نذیر خواجه

خواجه ایوب

اداره و مدیریت

1

 

استاد

ماستر

پوهیالی

محمدی

رستم

کریم الله

2

 

استاد

ماستر

پوهنیار

نوری

عبدالقهار

حمیدالله

3

 

استاد

ماستر

پوهنیار

اندیش

سخی داد

قیام الدین

تجارت وبانکداری

4

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

مهرآیین

غریب محمد

محمود

5

 

استاد

ماستر

پوهیالی

حسینی

عبدالحمید

عاطفه

6

 

استاد

ماستر

پوهیالی

مهدی یار

رجب علی

احمد فرید

احصائیه و کمپیوتر

7

 

استاد

ماستر

پوهیالی

ناصری

ناصر

محمد

8

 

استاد

لیسانس

نامزدپوهنیار

اسدی

علی بخس

سخی بخش

9