اطلاعیه

baghlan_admin
BU

قرار است شماره نخست مجله علوم انجینری پوهنتون بغلان به چاپ برسد. از این‌رو، محققان و استادانی که در محور های ذکر شده فراخوان می‌خواهند مقاله بنویسند، رسانیده می‌شود که مقالات شان را تا ختم میعاد فراخوان، به آدرس پوهنتون بغلان ارسال بدارند. مقاله‌ها بعد از بررسی دقیق، در صورتیکه مطابق با معيارهای تحقیق و اصول نویسندگی باشد، با توجه به پالیسی های نشراتی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون بغلان در مجله علوم انجنیری پوهنتون بغلان به چاپ می‌رسد.