شعبات تحت اثر معاونیت امورعلمی

 

شعبات تحت اثر معاونیت امورعلمی

آمریت امور استادان و بانک معلوماتی

آمریت ارتقای کیفیت و اعنبار دهی

آمریت انکشاف مسلکی استادان (PDC)

مدیریت عمومی امور استادان

مدیریت عمومی تضمین کیفیت و اعتباردهی

مدیریت اجرائیه