حمایت کنندگان

همکاری ها و روابط علمی

پوهنتون بغلان ارتباط مستقیم با موسسه Global Partners  داشته که از طرف دفتر موسسه متذکره به تعداد سه تن استادان در رشته های کمپیوتر و زبان انگلیسی با استادان و محصلان این موسسه همکاری علمی داشته و استادان آمریکایی مصروف تدریس میباشند. دفتر متذکره از بهار سال 1390 با این موسسه همکار بوده و پوهنتون بغلان این ارتباط را یک گام نیک دانسته و شایان ادامه این پیوند در آینده نیز میباشد.

همچنان پوهنتون بغلان رابطه نیکی با بخش فرهنگی سفارت آمریکا داشته که استادان و محصلان  این موسسه را در برنامه های متعددی تحت پوشش گرفته چنانچه در سال 1389 به تعداد 6 تن از فارغان این موسسه را جهت کسب مهارت های تدریسی به مدت یک ماه به کشور هندوستان فرستاده بود.

برعلاوه این موسسه بالاثر تلاش های زیاد هیات رهبری و همکاری استادان توانسته است دو پروژه یی را که از طرف دفتر USAID  تمویل میگردد بدست آورده که پروژه اولی آن اعمار یک گلخانه در محدوده پوهنحی زراعت میباشد و پروژه دوم آن ایجاد لابراتوار زراعتی میباشد. لازم یاد آوریست که نماینده بخش  USAID  مقیم بغلان حاضر است محصلان پوهنحی زراعت این موسسه را در قسمت استفاده از انترنت، تحقیق ژورنال های علمی و استفاده از منابع انترنتی معتبر را همکاری نماید.

دفتر آغا خان مقیم پلخمری نیز با راه اندازی ورکشاپ های آموزش زبان انگلیسی، آموزش کامپیوتر و انترنت، و پارتنرشیپ در بخش های زراعت با این موسسه همکاری همه جانبه داشته، که این موسسه شاهد بعضی مساعدت های این موسسه از قبیل تهیه کتاب برای کتابخانه، قرطاسیه و مواد درسی بوده است.


 

بودجه پلان انکشافی پوهنتون بغلان (1389-1393)

ملاحظات

مرجع تمویل کننده

هزینه تخمینی

تاریخ ختم

تاریخ آغاز

فعالیت ها/ شاخصها

بخش ها

 

 

$900,000.00

1392

1390

اعمار تعمیر تدریسی دارای 50 اتاق درسی

ساختار های فزیکی

 

 

$450,000.00

1392

1391

اعمار تعمیر اداری برای دفاتر 22 اتاق

 

 

$200,000.00

1393

1392

اعمار تعمیر کتابخانه

 

 

$100,000.00

 

1390

ایجاد کافتریا در صحن دانشگاه

 

 

$200,000.00

 

1393

برنامه ریزی و اعمار تعمیر ورزشی برای دانشگاه

 

 

$250,000.00

 

1393

اعمار ادیتوریم برای تدویر کانفرانسها و ورکشاپ ها

 

 

$600,000.00

 

1391

اعمار تعمیر لیلیه برای پسرها 60 اتاق

 

 

$300,000.00

 

1391

اعمار تعمیر لیلیه برای دخترها 30 اتاق

 

 

$50,000.00

 

1390

ایجاد مرکز آی تی با ظرفیت 60 نفر

تدریسی و آموزشی

 

 

 

 

1390

ایجاد پوهنحی های علوم اجتماعی، شرعیات، ادبیات، جیولوژی و معدن

 

 

 

 

1389

جلب و تدارک بورسهای تحصیلی برای استادان

 

 

$2,500.00

 

1390

تدویر ورکشاپهای مسلکی تخصصی برای استادان

 

 

$20,000.00

 

1390

ایجاد زمینه های سیر علمی داخلی و خارجی برای استادان

 

 

$12,000.00

 

1389

فراهم سازی کورس های انگلیسی، کمپیوتر و مدیریت برای استادان

 

 

$3,000.00

 

1390

فراهم نمودن وسایل آموزشی شامل پروجکتور، لابراتوار و غیره

 

 

$200,000.00

 

1390/1391

ایجاد لابراتوار در بخش های کیمیا و فزیک

 

 

$4,000.00

 

1391

فراهم ساختن کورس های تکنالوژی معلوماتی برای استادان  و کارمندان

 

 

$5,000.00

 

1391

ایجاد زمینه ژورنال نویسی و تحقیق برای استادان

تحقیقی و فرهنگی

 

 

$8,000.00

 

1390

ایجاد مرکز تحقیق و مطالعه برای استادان

 

 

$4,000.00

 

1390

ایجاد نشریه علمی، ادبی و فرهنگی در چوکات این موسسه

 

 

$4,000.00

 

1389/1390

تدویر سیمینار ها و ورکشاپهای علمی در سطح دانشگاه

اداری

 

 

$3,000.00

 

1390/1391

تدارک میز و چوکی و قرطاسیه

 

 

 

 

 

فراهم سازی سهاولت های ترانسپورتی برای استادان و کارمندان

 

 

$3.315.500.00

 

 

 

مجموعه عمومی