نشرات

 نشرات( جراید، ماهنامه و فصلنامه علمی و فرهنگی پژوهش): مدیر مسوول پوهنیار سید عبدالقهار حقیقت.

بعد از سعی و تلاش دست اندر کاران انجمن فرهنگی موسسه تحصیلات عالی بغلان، ماهنامه ( اشک قلم) ایجاد و با تمام مشکلات اقتصادی، تجهزی، مسلکی و عدم توجه ادارات ذیربط توانست، فقط دو شماره چاپ و تقدیم و به دست نشر بسپارد. ولی بنا به دلایل گوناگون از چاپ بازماند.

با توجه به مسایل فوق بازهم فرهنگ دوستان این موسسه آرام ننشسته، جراید ذیل را ایجاد نموده، که تا اکنون توانسته حد اقل نیاز مندیهای دانشجویان و دانشگاهیان را مرفوع سازند، قرارذیل است:

 1. جریده دیواری آموزگار؛
 2. جریده دیواری شعبه ادبیات دری؛
 3. جریده دیواری شعبه ادبیات انگلیسی؛
 4. جریده دیواری شعبه  ادبیات پشتو؛
 5. جریده دیواری شعبه ادبیات ازبکی؛
 6. جریده دیواری شعبه ادبیات عربی؛
 7. جریده دیواری شعبه کیمیا بیالوژی؛
 8. جریده دیواری شعبه ریاضی فزیک؛
 9. جریده دیواری شعبه تاریخ جغرفیه؛
 10. جریده دیواری شعبه کامپیوتر ساینس؛
 11. جریده دیواری بانوان.

البته این جراید هر دو هفته یک بار به نشر میرسند.

بنا بر ضرورت هر نهاد علمی به مجله علمی، که بتواند مقالات علمی و نوشته های علمی استادان  به نشر برسد، کمیته فرهنگی این موسسه طرح ایجاد یک مجله علمی را به ریاست این موسسه پیشنهاد کرد، ریاست موسسه بعد از غور و بررسی قانونی و مسلکی راه اندازی مجله را به مقام وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد نمود، وزارت بنا به دلایلی که گویا شما هیأت علمی که بتوانید مجله علمی را پیشببرید ندارید، ولی دو باره اعضایی این کمیته و با همکاری شخص پوهنوال محمد یونیس طغیان ساکایی توانست، چند تن از اساتید دانشگاه  کابل، هریک پوهاند دکتر محمد یاسین محسنی رییس دانشکده زراعت دانشگاه کابل، پوهندوی دکتر میر اکرم میرزاد رییس دانشکده ورانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه کابل، پوهنوال محمد یوصف جویان استاد دانشکده ساینس دانشگاه کابل را بحیث هیأت تحریر و همکار دایمی در این مجله علمی( مجله علمی فرهنگی پژوهش) جذب نماید. سر انجام مقالات جمع آوری و اصلاح گردید. کار تایپ و دیزان آن را شخص پوهنیار سید عبدالقهار حقیقت، که مدیر مسوول این مجله  میباشد به اهتتمام رسانید، اما متأسفانه بنا بر نبود هزینه مالی و امکانات لازم تا هنوز به چاپ نرسیده، امیدورام خداوند وزرات تحصیلات عالی و مسوولین موسسسه تحصیلات عالی بغلان را حمت دهد تا این اقدام نیک و بستر بار ور سازی اندیشه ها و نبشته های علمی را حمایت چشم گیر نمایند؛ تاروزی شاهد نشر آن باشیم.