اداری

ریئسان پوهنتون بغلان:

 اولین رئیس پوهنتون بغلان؛ پوهندوی سید نورالحق کاوش می باشد وی به حیث رییس دانشگاه بغلان درسال 1372 الی  1375 ایفای وظیفه نموده است. استاد ويدا به سال 1372 طور خدمتي به دارالمعلمين بغلان مصروف تدريس بودند كه پوهنتون بغلان تاسيس يافت. استاد نخست به صفت استاد وبعد درسال 1375 بحيث رئس پوهنتون بغلان مقرر گرديدند. استاد در سال 1377 به بعد در پاكستان مهاجر شد. بعد از وی خانم نفس جهید، ازثور 1382 تا اسد 1384 به حیث رئیس این پوهنتون ایفای وظیفه نمود.

چهارمین رییس:پوهنمل حسن شاه رحیمی: از سنبله 1384 تا اسد 1386

پنجمین رییس: پوهنمل محمد ابراهیم بامیانی: از اسد1386تا سرطان 1387

ششمین رییس: پوهنوال محمد یونس طغیان ساگایی: از سرطان 1387 تا ثور 1390.

رییس برحال: پوهنیار امان ادین ضیایی: ثور1390.

 

ساختار اداری پوهنتون بغلان:

ساختار تشکیلاتی موسسه تحصیلات عالی بغلان درسال 1383 به اساس حکم نمبر (938) مورخ 12/3/1383 مقام ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان منظور گردیده جهت تطبیق حکم نمبرفوق موسسه تحصیلات عالی بعداز ثبت و راجستر در وزارت تحصیلات عالی کشور احیای مجدد وبه فعالیت علمی واکادمیک خویش آغاز  بکارنموده که اساس تشکیل آنوقت تعداد (10) تن کارمند تعداد (36) تن استاد وتعداد (11) تن کارکنان قراردادی را احتوا نموده بود. درحال حاضر با تزئید درتشکیل فعلی بتعداد 51  تن ازکارمندان وکارکنان قراردادی وتعداد (72) تن از استادان که جمعاً 123 تن میشود مصروف اجرای کارهای علمی و اکادمیک خویش درساحات مسولیت شان انجام وظیفه می نمایند که درشعبات ذیل مقیم میباشند.

  1. معاونیت مالی واداری 2- مدیریت عمومی منابع بشری 3- مدیریت عمومی مالی وحسابی 4- مدیریت عمومی لیلیه 5- مدیریت عمومی کتابخانه وتکنالوژی معلوماتی ومدیریت خدمات تهیه وتدارکات بوده.

بودجه انکشافی تا هنوز به اختیار این ریاست قرارنگرفته وبودجه عادی آن در کود 210  معاشات مبلغ (19000000) افغانی ودرکود 220 مصارفات مبلغ (13000000) افغانی که جمعاً مبلغ (32000000) فغانی درنظر گرفته شده است.

دربخش لیلیه تعداد (653) تن ازطبقه ذکور وتعداد (15) تن ازقشراناث که جمعاً (650) تن میشود شامل پروسه بدل اعاشه واباته میباشد.

اجناس ولوازم تکنالوژی که به این ریاست کمک وهمکاری گردیده است.

  1. مشاوریت علمی وفرهنگی ج-ا-ا- درسال 1383 یک پایه ماشین فوتوکاپی.
  2. درسال 1385 یک پایه فریزربنام ویز- شاجهان کارمند موسسه کمیته سویدن
  3. درسال 1385 یک پایه کمپیوتردسک تاب- پرنتر یک پایه موسسه USAID
  4. درسال 1386 کمپیوتر دسک تاب پتیم 4- 8 پایه – پرنتر2 پایه قنسل گری بریتانیا
  5. درسال 1386 کمپیوتر  "    "    "  یک پایه دفتر علافه جات ایکاردا
  6. "   "  پرنتر لیزاجت  "    "     "      "       "      "    "   .
  7. "   " جنراتور 5 کیلوات یک پایه قنسل گری بریتانیا
  8. "  1387 تراکتور چینائی دوتایره موسسه خیره JDA
  9. "    "  پروجکتور تدریسی یک پایه موسسه ایکاردا

10- "   "  مبائل چینائی 4 سیت قنسل گری بریتانیا

11- "   "  پروجکتور تدریسی یک پایه موسسه USAID

12- "   "  جنراتور یک کیلوات چینائی یک پایه محصلین پوهنحی زراعت

13- "   1388 خیمه کلان ده باب- چوکی یکنفری محصلین 300 پایه- جنراتور کلان 35 کیلوات یک پایه کمک تیم Us army قوای خارجی درولایت بغلان

14- "  1389 تعداد ده پایه کمپیوتر- یک پایه فوتوکاپی کمک مقام ولایت بغلان

15- "  1386 تعداد 150 پایه چوکی یکنفری محصلین – یک پایه جنراتور 12 کیلوات تولید برق کمک شرکت ساختمانی حریف

میدان ورزشی فتبال و والیبال درپوهنحی تعلیم وتربیه ترتیب وآماده گردیده است درسال 1389 که تمرین محصلین درآن جریان دارد

برنامه های انکشافی

بادرنظرداشت پلان استراژیک ملی تحصیلات عالی برنامه های ذیل درسرخط وظایف موسسه تحصیلات عالی بغلان قراردارد.