دانشکده ادبیات وعلوم بشری

دانشکده  ادبیات وعلوم بشری

دانشکده  ادبیات وعلوم بشری دانشگاه  بغلان

دانشکده ادبیات و علوم بشری در حمل سال 1391 باشـــــش  دیپارتمنت و 16 تن اسـتاد و به تعداد 532 محصل ذکور و77 محصل اناث می باشد. استاد غلام رضا صفدری عهده دار این فاکولته میباشد.

درین دانشکده  دیپارتمنت های (زبان وادبیات دری، پشتو،انگلسی،عربی، ازبکی و جامعه شناسی میباشد.

البته استادانکه در بخش در بخش دانشـــــــکده ادبیات وعلوم بشری تدریس می کنند به سویه های ماستر

 و لیسانس وبه رتبه های علمی پوهیالی وپوهنیار می باشند.

قابل ذکر است که فاکولته ادبیات وعلوم بــشری به تعداد 8 تن از استادان را به بورسیه داخلی و خارجی معرفی نموده اند که عبارتند از: استاد نجیب الله "قیوم" استاد دیپارتمنت فارسی دری به بورسیه دوکتورا به کشور تا جیکستان ، استاد سید جان"ساطع" ، استاد شاهپور"قادری" ، استاد نصیر"عطایی"، ذکریا"شفا" ، امین" فطرت" بورسیه ماستری دانشــــــگاه استاد ربانی شهید درکابل استاد وحید الله"جمال"

 به بورسیه ماســـتری کشور ایران واستاد سرو ناز"سر مشق" به بورسیه ماستری کشور کوریای جنوبی اعزام شدند.و همچنان فاکولته ادبیات وعــــــــلوم بشری پوهنـــتون بغـــلان سمینارهای علمی را در تالار کنفرانسهای علمی این اداره راه اندازی نموده ومحصلین را درین راستا تشویق وترتبیب کردند.

فاکولته ادبیات وعلوم بشری شش جریده دیواری را افتتاح وبرای مدیر مســئول هر یک از جریده وظیفه سپرده شده بود تا هر ده روز محتوای جریده را تغیر ودانشجویان را در راستای تهیه مواد تشویق نمودند.

فاکولته ادبـــیات وعلوم بشری پوهنتون بغــلان کمـیته های از قبل: کمیته فرهنگی، جوانان، نظم ودسپلین

 و هم چنان انجمن دانشجویان را در سطح کل پوهنتون فعال نمودند.

فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان نمایشگاه کتاب خوانی را در سطح دانـــــشگاه برای مدت 5 روز به همکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت بغلان ایجاد نمودند.

امرین دیپارتمنت های فاکولته ادبیات قرار ذیل است

  • فوزیه " ولی زاده " امر دیپارتمت فارسی در ی.
  • مجتبی "نایل"  امر دیپارتمنت پشتو.
  • سید احمد جاوید"موسوی" امر دیپارتمنت انگلسی.
  • الله محمد" حازم" امر دیپارتمنت جامعه شناسی.
  • محمد علی "رحیمیار" امردیپارتمنت اوزبیکی.
  • محمد الله"حقجو" امر دیپارتمنت عربی.

 

 

 

گزارش فعالیت های وکارکردهای فاکولته ادبیات و علوم بشری سال 1391.

اولین رئیس فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان

بیو گرافی:

اسم:                           غلام رضا

تخلص:                       صفدری

ولد:                           لعل خان

سال تولد:                    1361

محل تولد:                    شهر پلخمری ولایت بغلان

سال فراغت:                 شهر پلخمری ولایت بغلان

محل فراغت:                پوهنتون استاد ربانی شهید، کابل

رشته تحصیل:              زبان و ادبیات دری

رتبه علمی:                  پوهیالی

وظایف:            

از تاریخ 11/1/1387 الی 10/2/1388 استاد در دیپارتمنت دری.

به تاریخ 10/2/1388 منشی دیپارتمنت دری.

12/1/1391 به حیث رئیس فا کولته ادبیات و علوم بشری.