دانشکده تعلیم وتربیه

دانشکده تعلیم و تربیه درسال 1382 احیای مجدد گردید البته دردو دانشکده ( زراعت وتعلیم و تربیه). درسال 1385  استاد غلام محبوب "احمدی" تاختم سال تحصیلی 1385 سمت ریاست دانشکده را برعهده داشت . که درآن مقطع زمانی دانشکده تعلیم وتربیه درشش دیپارتمنت چون : ریاضی وفزیک ، کیمیا وبیالوژی، علوم اجتماعی ،ادبیات دری ، ادبیات پشتو وادبیات انگلیسی فعالیت داشت . ازبدو تاسیس دانشکده تعلیم وتربیه ، تدریس به زبان دری می باشد. که به تعداد 730 محصل که ارپز آن جمله 130 تن آنها اناث می باشد درشش دیپارتمنت مزبور درسال 1385 ازطرف 32 تن استاد که 16 تن آن خارج کادر علمی بودند مصروف تدریس دانشجویان این کانون علمی بودند که به تعداد 124 تن دانشجو (38 تن اناث و86 تن ذکور) ازاین دیپارتمنت ها درسال 1385 به درجه لیسانس فارغ شدند. شایان ذکراست ، شش دیپارتمنت که در چوکات دانشکده تعلیم وتربیه درسال 1385 فعالیت می کردند. استاد عبدالرحیم "فاضل" سمت آمریت دیپارتمنت کیمیا وبیالوژی، انجینیرعبدالله سمت آمریت دیپارتمنت ریاضی وفزیک ، استاد     سمیع الله "دانشیار" سمت آمریت دیپارتمنت علوم اجتماعی ، استاد بسم الله " عطاش" سمت آمریت دیپارتمنت ادبیات دری واستاد سید احمد جاوید "موسوی" سمت آمریت دیپارتمنت ادبیات  انگلیسی را بر عهده داشتند. البته استادانیکه درسال 1385 دردانشکده تعلیم وتربیه پرداختند همگی سویه تحصیلی شان به سطح لیسانس بوده که ازآن جمله 16 تن شامل کادرعلمی بودند . یک تن از استادان به اسم استاد قنبرعلی به حیث استاد خارج کادرعلمی به بورسیه ماستری به کشور جاپان اعزام گردیده که بعد ازاکمال تحصیل یا اخذ مدرک ماستری به دانشگاه بغلان برگشتند. اما بنا برخلاف مدرک در کادرعلمی جذب نشدند . شش تن از دانشجویان ممتاز بعداز سپری نمودن امتحان رقابتی به بورس های دوره لیسانس به خارج ازکشور معرفی شدند .

نیز فعالیت داشت IDTگردیده بود که دفتر HEP   در سال 1385 فعالیت های مختلف ازجانب دفتر

دانشکده تعلیم وتربیه در سال 1385 مساعدت و کمک های بنیاد آغاخان  را دزبخش های میزوچوکی نصیب

گردید . تیم بازسازی ولایتی ولایت بغلان ودفتر یوناما نیزتعدادی چوکی وخیمه به دانشکده تعلیم وتربیه مساعدت کردند .

به تعداد 60 تنن دانشجو (45 تن اناث و 15 تن ذکور ) درسال 1385 فارغ التحصیل گردیدند .

قابل ذکر است که دانشکده تعلیم وتربیه درمنطقه پوزه ایشان در عمارت دانشکده تعلیم وتربیه درسال 1385 فعالیت می کرد . کمیته های ذیل در چوکات تعلیم وتربیه درسال 1385 فعالیت داشت:

1- کمیته تقرر وانفکاک

2- کمیته نظم ودسیپلین

3- کمیته فرهنگی

     4-انجمن جوانان

 

گزارش از فعالیت ها و کارکرد های دانشکده تعلیم وتربیه از سال 1386 الی 1389

اولین رییس دانشکده تعلیم و تربیه: غلام محبوب احمدی:

بيوگرافي

 

اسم:                                                     غلام محبوب

تخلص:                                                 احمدي

ولـــــد:                                                 غلام جيلان

سال تولد:                                              1348

محل تولد:                                             پلخمري

سكونت اصلي:                              پلخمري ولايت بغلان

سكونت فعلي:                               پلخمري ولايت بغلان

سال فراغت:                                 1375

محل فراغت:                                دانشگاه بغلان

رشته:                                         كيميا

رتبه:                                          پوهيالي

وظايف:

دلو1375 بحيث معاون اداري تربيه معلم بغلان

جوزا1376 استاد ديپارتمنت كيميا دانشگاه  بغلان

1380 معاون اداري تربيه معلم بغلان

1382 – 1386 ریيس دانشکده تعليم وتربيه تحصيلات عالي بغلان

1389 معاون اداري تحصيلات عالي بغلان.

 

دومین رییس دانشکده تعلیم و تربیه:

زندگی نامه شاه زمان زمانی:

استاد شاه زمان "زمانی" درسمستر بهاری سال 1386 سمت ریاست دانشکده تعلیم وتربیه را برعهده داشت . متعاقبا با آغاز سمستر خزانی پوهیالی استاد امیرخان "پویا" به حیث رییس دانشکده گماشته شد واستاد شاه محمود "کدوال" منحیث معاون دانشکده کار می کرد. استاد امیرخان تاجوزا سال 1389 ریاست دانشکده تعلیم وتربیه را برعهده داشت. درسال 1386 دیپارتمنت های عربی واوزبکی درچوکات دانشکده تعلیم وتربیه ایجاد و به فعالیت آغاز نمود ، که جمعا هشت دیپارتمنت در سال 1386 تحت پوشش دانشکده تعلیم وتربیه بود که به تعداد 815 تن محصل (657 تن ذکور و158 تن اناث ) از طرف استادان تدریس می شدند.

تاحدود 21 تن استاد ازسال 1386 تاسال 1388 دربخش های مختلف دانشکده تعلیم وتربیه جذب گردیدند. درسال 1386 به تعداد 122 تن محصل( 107 تن ذکورو 15 تن اناث ) ازسه دیپارتمنت تعلیم وتربیه فارغ التحصیل گردیدند .

دانشکده تعلیم وتربیه با تمام شعبات تدریسی و اداری خویش تا ختم امتحانات سمستر خزانی سال 1388 کماکان در عمارت دانشکده زراعت واقع پوزه ایشان در18 کیلومتری شهر پلخمری فعالیت می کرد .

دانشکده تعلیم وتربیه به دستاوردها وفعالیت هایی که در سال های 1386 -1388 نایل آمده قرار ذیل می باشد :

1- تامین وایجاد هماهنگی درقسمت مفردات درسی وکریکولم معیاری با دانشگاه تعلیم وتربیه کابل

2- بخش های اداری دانشکده تعلیم وتربیه مجددا مورد غور وبررسی قرار گرفته اسناد دانشجویان آرشیف گردید.

3-شش تن از استادان به بورسیه های آموزشی وسیاحتی کوتاه مدت به کشورهای خارجی اعزام گردیده که از سفرهایشان نتایج مثبت اقتباس گردید.

4- پنج تن از استادان به بورس ماستری دانشگاه تعلیم وتربیه کابل وسه تن دیگر غرض فراگیری تحصیل دوره ماستری نیز به کشورهای ایران وتاجیکستان معرفی شدند.

پروژه تحصیلات تجهیز گردید.HEP 5 - لابراتوار دیپارتمنت کیمیا وبیالوژی از جانب دفت

6 – جراید دیواری دیپارتمنت ها تحت نظر دانشکده وکمیته فرهنگی به فعالیت آغازنمودند.

HEP7- کورس و ورکشاپ های منجمنت ،پیداگوژی وکمپیوتربرای استادان از طرف دفتر

گردید.

8- شصت تن ازدانشجویان دانشکده تعلیم وتربیه درکورس منجمنت اصلاحات اداری معرفی و

بدست آوردند.Certificate

9- تاحدود 250 پایه چوکی ازکمک های اردوی ملی ویک پایه جنراتور به دانشکده تعلیم وتربیه مساعدت شد.

10- شش دوراز پیداگوژی وچهاردور از ورکشاپ های رهبریت، که ازجانب پروژه هیپ

تحصیلات عالی برگزارگردید.

11- سیرو سفر علمی دانشجویان به ولایات شمال شرق (مزارشریف ، شبرغان وسمنگان ) و به ولایات کابل ، پروان وپنجشیر از طرف هیات رهبری دانشگاه به راه انداخته شد ونتایج مثبت به جا گذاشت .

12- سمینارهای علمی به مناسبت روز معلم ، سالگرد شعرا و روزهای ملی نیز تدویر گردید .

13- تیم ورزشی فوتبال با تیم های ورزشی نهادهای ولایات مسابقات را به راه انداختند .

در دانشکده تعلیم وتربیه درسال 1387 به تعداد 1107 تن محصل 921( تن ذکور و184 تن اناث) از طرف استادان این نهاد علمی تدریس گردیدند که به تعداد 317 تن آن در سال 1387 از شش دیپارتمنت دانشکده تعلیم وتربیه به سویه لیسانس فارغ التحصیل گردیدند که 74 تن آنها اناث می باشند. ودر سال 1388 تحصیلی به تعداد 948 تن دانشجو اعم از ذکور و اناث (126 تن اناث) در دانشکده تعلیم وتربیه از طرف اساتید این دانشکده تدریس گردیدند که در ختم سال 1388 به تعداد 176 تن محصل (19 تن اناث) از هفت دیپارتمنت دانشکده تعلیم وتربیه به درجه لیسانس فارغ التحصیل گردیدند .

 

 

سومین رییس دانشکده تعلیم و تربیه:

اسم:                                           اميرخان

تخلص:                                       پويا

ولـــــد:                                       جمعه خان

سال تولد:                                     1362

وضيعت مدني                               متأهل

محل تولد:                                    ولسوالي ناهور ولايت غزني

سكونت فعلي:                               شهرپلخمري ولايت بغلان

درجه تحصيل:                              ليسانس

رشته تحصيل:                               ادبيات عربي

محل تحصيل:                               دانشگاه تعليم وتربيه كابل

سال فراغت:                                 1384

رتبه علمي:                                  پوهيالي

بلديت به زبانها:                                      عربي،انگليسي،پشتو،دري زبان مادري ام ميباشد

وظايف:

ازسال 1385 بدينسو بحيث استاد شعبه عربي پوهنحي تعليم وتربيه كار ميكنم

ازسمستر خزاني سال 1386 تا جوزاي 1389 بحيث ریيس دانشکده تعليم وتربيه ايفاي وظيف نمودم.

 

 

 

 

 

چهارمین رییس دانشکده تعلیم و تربیه:

آریا "جهید"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمرین دیپارتمنت های دانشکده تعلیم وتربیه در سال های 1386 - 1388

 1. سید احمد جاوید موسوی آمر دیپارتمنت ادبیات انگلیسی

2- سید عزیزالله "امین" آمر دیپارتمنت ادبیات دری

 

3- مهرالله "مهر" آمر دیپارتمنت ریاضی وفزیک ومتعاقبا عبدالمجید "عبیدی"

 

4- مارینا "مومنی" آمر دیپارتمنت کیمیا وبیالوژی

 

5- نصیر احمد "طاهری" آمر دیپارتمنت ادبیات پشتو

 

6- عبدالحفیظ "تانش" آمر دیپارتمنت ادبیات عربی

 

7- عبدافتاح "دانشفر" آمر دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی

 

8- محمد فرید "عظیمی" آمر دیپارتمنت علوم اجتماعی

 

9- محمد عیسی "رحیمی" آمر دیپارتمنت ادبیات اوزبکی.

فعالیت های علمی – تدریسی و اداری دانشکده تعلیم و تربیه توأم با دست آوردهای در سالهای 1389 و 1390

دانشکده تعلیم و تربیه بنا بر مشکلات امنیتی و نبود اتاق های کافی تدریسی از پوزه ایشان به شهر پلخمری در منطقه نمبر2 از طرف هیأت رهبری دانشگاه بغلان انتقال گردید. و درسهای سمستر بهاری سال 1389 حویش را در یک عمارت کرایی واقع نمبر2 سپری کرد.

در جوزای 1389 پوهیالی امین الله فطرت به حیث ررییس دانشکده تعلیم و تربیه از طرف هیئت رهبری این موسسه تحصیلی به مقام وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد و مقرر گردید که تا الحال سمت ریاست دانشکده تعلیم و تربیه را به عهده دارد.

عمارت کرایی در منطقه نمبر2 شهر پلخمری چون یک محل مناسب و فضای خوب برای تحصیل و آموزش دانشجویان نبود بنا هیأت رهبری مقام ولایت و مسوولین نهاد های علمی تحصیلات عالی بغلان مصمم گردیدند تا دانشکده تعلیم و تربیه را به کلوپ نساجی شهر پلخمری که یک مکان مناسب برای آموزش بود منتقل شود البته بعد از تفاهم و موافقه با سایر نهاد های مربوط که از طریق جلسه اداری مقام ولایت موضوع انتقال شعبات اداری و تدریسی دانشکده تعلیم و تربیه به تصویت رسیده بود.

بعداً به انتقال دانشکده تعلیم و تربیه روی دست گرفته شد. دانشکده تعلیم و تربیه درس سمستر های خزانی 1389 و بهاری سال 1390 را در کلوپ نساجی سپری کرد، اکنون هم تمام شعبات اداری و تدریسی دانشکده تعلیم و تربیه بطور مستمر فعالیت های علمی و تدریسی خویش را ادامه داده و در کلوپ نساجی موقعیت دارد.

از جوزای سال 1389 تحصیلی سمت ریاست دانشکده تعلیم و تربیه امین الله فطرت تا الحال بر عهده دارد و پوهیالی وحید الله جمال به حیث معاون دانشکده تعلیم و تربیه فعالیت مینماید، شعبات اداری دانشکده مجدداً فعال و تجهیز گردید مصداق این مدعا غور و بررسی و تعمق جدی در مورد فعال ساختن مدیریت تدریسی این دانشکده بود، متأسفانه در سالیان قبل از 1389 در چوکات دانشکده تعلیم و تربیه مدیریت تدریسی نه تنها وجود نداشت بلکه اسناد و سوابق محصلان به ندرت وجود داشت، هیئت رهبری دانشکده تعلیم و تربیه با همکاری مسوولین بخصوص مدیریت محصلان، مدیریت تدریسی را فعال ساخت و تمام اسناد و سوابق تحصیلی محصلان را بصورت منظم ترتیب و آرشیف نمود که خوشبختانه مدیریت تدریسی به معنی واقعی اش ایجاد گردید. تمام فعالیت های تدریسی و اداری دانشکده تعلیم و تربیه مبتنی بر معیار و لوایح تحصیلات عالی بغلان به پیش برده میشود.

 

 

 

شعبات اداری و تدریسی دانشکده تعلیم و تربیه:

مدیریت تدریسی و 15 دیپارتمنت در چوکات دانشکده تعلیم و تربیه فعالیت مینماید.

مسوول پوهیالی سید سرور ابتکار.

دیپارتمنت ریاضـی

 1. دیپارتمنت فـــزیک
 2.  

آمر دیپارتمنت پوهیالی نجلا سعیدی.

دیپارتمـــــنت کیمیا

 1. دیپارتمنت بیولوژی
 2. ادبیات زبان عربی و مسوول آن پوهیالی محمد الله حقجو.
 3. زبان و ادبیات دری، آمر دیپارتمنت پوهنیار سیدجان ساطع.
 4. دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی، مسوول آن پوهنیار سیدجاوید موسوی.

مسوول پوهنیار همایون رهیاب.

دیپارتمنت جغرافیه

 1. دیپارتمنت  تاریخ
 2. دیپارتنت کمپیوتر ساینس، مسوول آن پوهیالی وحید الله جمال.
 3. دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبکی، مسوول آن پوهیالی محمد عیسی رحیم یار
 4. دیپارتمنت ادبیات پشتو، مسوول آن پوهنیار نصیر احمد طاهری.
 5. دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی، مسوول آن پوهیالی امرالله عارفی.
 6. دیپارتمنت جامعه شناسی، مسوول آن پوهیالی امین الله فطرت.
 7. دیپارتمنت فقه و قانون، مسوول آن پوهیالی محمد الله وردک.

شایان ذکر است. دیپارتمنت کمپیوترساینس در سال 1389 در چوکات دانشکده تعلیم و تربیه ایجاد گردیده و در همان سال با جذب محصل در صنف اول به فعالیت آغاز نمود و دیپارتمنت های جامعه شناسی، فقه و قانون در سال 1390 با جذب دانشجویان جدید الشمول نیز به فعالیت آغاز نمود و در مجموع محصلان در 40 صنف درسی در 15 دیپارتمنت دانشکده تعلیم و تربیه در 2 تایم (قبل از ظهر و بعد از ظهر) از طرف 54 تن استاد که 8 آن اناث میباشند تدریس میشوند، از جمله 54 تن استاد 7 تن ماستر میباشند با رتبه علمی پوهنیاری عملاً به تدریس دانشجویان مصروف میباشند و تعداد 7 از استادان دانشکده تعلیم و تربیه مصروف ادامه تحصیل دوره ماستری به دانشگاه تعلیم وتربیه کابل و کشور ایران میباشند.

انشاء الله کمیت ماستران در آینده نزدیک به 14 تن خواهد رسید. از جمله 54 تن استادان دانشکده تعلیم و تربیه دو تن آن خارج کادر علمی میباشند. 12 تن از استادان پوهنیار و 36 تن دیگر با رتبه علمی پوهیالی که در آستانه ای پوهنیار شدن قرار دارند و 4 تن نامزد پوهیالی میباشند، ناگفته نباید گذاشت کمیت استادان دانشکده تعلیم و تربیه در آینده نزدیک به 60 تن خواهد رسید.

در سال تحصیلی 1389 به تعداد 1071 تن دانشجو در 13 دیپارتمنت مصروف تحصیل بودند که از آنجمله 161 تن آن اناث میباشند، در ختم سال تحصیلی 1389 به تعداد 259 تن محصل که 52 تن آن اناث میباشند از 8 دیپارتمنت دانشکده تعلیم و تربیه به سویه لیسانس فارغ التحصیل شدند.

در سال 1390 تحصیلی به جذب محصلین جدیدالشمول کمیت مجموعی دانشجویان دانشکده تعلیم و تربیه به 1161 تن رسید که 195 تن آنان اناث میباشند و در 15 دیپارتمنت این دانشکده درس میخوانند.

انشاء الله با ختم سال تحصیلی 1390 به تعداد 174 تن محصل که 15 تن آن اناث میباشند از 7 دیپارتمنت دانشکده تعلیم و تربیه تحصیلات عالی بغلان فارغ التحصیل خواهند شد البته زبان تدریس در دانشکده تعلیم و تربیه به زبان دری میباشد.

تجهزات و دستاورد ها :

دانشکده تعليم و تربيه با جابجايي به كلوپ نساجي بين سالهاي 1389 الي 1390 از جمله ميتوان به چند دوره عمده اشاره كرد .

 • تجهيز كتابخانه ، بخشهاي مختلف كتب تنظيم و بهره برداري استادان و دانشجویان قرار دارد .
 • تجهيز وفعال ساختن لابراتوار ديپارتمنت كيميا بيولو‍ژي كه عملا ً كار هاي عملي و تجربي دانشجویان در آن صورت ميگيرد .
 • تجهيز و فعال ساختن شعبه تدريسي دانشکده تعليم و تربيه .
 • تجهيز دفتر (PDC) مركزي انكشاف مسلكي استادان دانشکده تعليم و تربيه .
 • تجهيز دفتر (IT) تكنالوژي معلوماتي .
 • مساعدت $ 30 هزار دالر امريكايي در امر تجهيز و فعال ساختن شعبه  (PDC) با معيار هاي بين المللي با كمپيوتر و انترنت و اتاق كنفرانس ها از جانب دفتر(HEP) پروژه تحصلات عالي .
 • دريافت كمكها در جانب دفتر (HEP) و مقام ولايت در بخش هاي ماشين فوتوكاپي و كمپيوتر .
 • مساعدت 15 پايه كمپيوتر از جانب (HEP) به دفتر (PDC) دانشکده تعليم و تربيه

فعاليت هاي عملي و تدريسي :

دانشکده تعليم و تربيه همواره كوشيده و ميكوشد تا تمام برنامه فعاليت هاي خويش را در سطوح مختلف در روشني مقرره و لوايح تحصيلات انجام داده به طرف          ظرفيت سازي و انكشاف قدم بردارد . درين بخش ميتوان از فعاليت زير نام برد .

 • كريكولم ---------- درسي در هر سمتر با تفاهم  دانشگاه تعليم و تربيه كابل در فاكولته تعليم و تربيه از جانب مسئولين -------- تطبيق ميگردد  .
 • موضوعات جديد تحقيقي و علمي در مناسبت با رشته تحصيل دانشجویان از طرف ديپارتمنت ------ دانشجويان قرار داده ميشود و مبني بر رهنمود معياري و روش تحقيق و نگارش به تدوين پايان نامه هايشان دانشجویان ميپردازند .
 • دانشجویان تمام ديپارتمنت ها به همكاري و كمك استادان  كميته فرهنگي طي مقالات اندوخته هاي خود را به تصوير كشيدند كه هر ديپارتمنت از خود جريده ديواري دارند با حمايت و همكاري استادان پيشبرده ميشود .
 • دانشجویان با كارت هويت مخصوص كه از طرف تحصيلات عالي بغلان تهيه گرديده است ، حين ورود به دانشگاه كارت هاي خويش را با خود دارند .
 • حل مشكلات و تصاميم مقتضي براي بهبود روند فعاليت ها همواره از طريق جلسات استادان فاكولته تعليم و تربيه و شوراي علمي دانشکده اتخاذ ميگردد .
 • در ساليان 1389-1390 كار وان از محصلين به ولايت شمال شرق و ولايات مركزي كشور به سفر و سيرعملي اعزام شدند كه سير هاي علمي مثبت ارزيابي گرديد .
 • به مناسب روز هاي ملي و تجليل از سالگرد شعرا و....   همايش هاي علمي ازطرف استادان و دانشجويان برگزار ميگردد .
 • در سالهاي 1389-1390 چهار تن استاد به بورس ماستري دانشگاه تعليم و تربيه كابل و كشور هاي ايران و جاپان به معرفي و اعزام گرديدند .
 • يك تن استاد بورس كوتاه مدت به كشور امريكا معرفي و اعزام گرديد .
 • شش دور از برنامه پيدالوژي دانشگاه از جانب پروژه  (HEP) براي استادان برگزار و به خوبي انجام پذيرفت .
 • دو دور از كورس رهبريت نيز براي استادان درسمتر هاي بهاري و خزاني سال 1390 از طرف مربيان بخش تدوير گرديد .
 • كورس هاي  انگليسي ، كمپيوتر و انترنت عملا ً از چندي بدينسو براي استادان جريان دارد .
 • براي اكتشاف و ظرفيت سازي در  دانشکده تعليم و تربيه پلان استراتيژيك و طرح و تهيه گرديده است .
 • تعداد از دانشجویان به كورس هاي كمپيوتر كه از جانب دفتر اقا خان به طور كوتاه مدت برگزار شده بود معرفي گرديدند .

كميته هاي ذيل در چوكات دانشکده تعليم و تربيه و تحصيلات عالي بغلان فعاليت مينمايند . .

 • تقرر و انفكاك
 • كميته فرهنگي
 • كميته نظم دسپلين
 • كميته توزيع بورس هاي تحصيلي
 • كمتيه كانون ترجمه
 • كمتيه PDC مركز انكشاف مسلكي استادان
 • كميته IDT
 • كميته IT تكنالوژي معلوماتي
 • كميته پيدالوژي
 • كميته تطبيق لوانح
 • كميته محيط زيست
 • كميته امورزنان
 • کمیته مبارزه علیه  فساد اداری
 • کمیته تطبیق پلان استراتیژیک
 • كميته فوتبال
 • كميته انجمن جوانان