اکادمیک

انکشاف ظرفیت کادر علمی:

سطح علمی دانشگاه  بغلان به خاطر اینکه این موسسه یک موسسه نوبنیاد است واستادان آن همه جوان اند ،مسلمادرحد نازل قراردارد.واین مشکلات بااتخاذ برنامه های عملی ذیل رفع شود: 

درجات کادرعلمی:

 در دانشگاه بغلان 57 تن استاد درآغازسال 1389 وجودداردکه درحدود 16درصد آنها ماستر و84 درصد دیگررا لیسانسه ها تشکیل میدهند.این مشکل بابه دست آوردن بورسیه های ماستری ازکشورهای خارجی و یا امکانات ماستری در داخل کشور حل خواهد شد و استادان که در مقطع ماستری هستند با استفاده از فرصت های دوره دوکتورا میتوانند به غنامندی این موسسه تحصیلی بیافزایند. ازدوسال بدینسو تحصیلات عالی بغلان ازطریق تیم بازسازی ولایتی بادانشگاه Pannonia  درKeszthely کشورهنگری ارتباط برقرارکرده است .ودراثرآن تااکنون 2  تن ازاستادان وچهارتن ازفارغان پوهنحی زراعت برای فراگیری دوره ماستری عازم آن کشورشده اند وچندین تن دیگرازفارغان مکاتب بغلان برای سپری کردن دوره لیسانس درآن کشوربه سرمیبرند.

 لازم است تا قراردادرسمی میان پوهنتون Pannonia دانشگاه بغلان  امضاشود. وهمچنان زمینه عقد قرارداد میان دانکده  تعلیم وتربیه دانشگاه  بغلان باسایر کشورهای دوست آماده گردد تا زمینه های بیشتر تحصیلی و علمی برای استادان و محصلان این موسسه مهیاء گردد.

2- تدریس وظرفیت سازی:

دراین عرصه تاپنج سال آینده به فعالیت های عملی آغازگردد تاسطح فعالیت های تدریس ارتقا یابد. دست یابی به این مامول بااشتراک درکانفراسها وورکشاپ های کوتاه مدت میسر است .این امررا می توان بااستفاده ازاستادان مهمان ،کانفراسهای ویدیویی وکمک کادرعلمی ازبنگاه های تجارتی وصنایع تکمیل نمود.

3- بازدیدهای متقابل :

بازدید از پوهنتون های ملی وبین المللی به منظورکسب تجارب ودعوت ازاستادان بین المللی بااهداف ارایه سخنرانی ها درزمینه ارتقای ظرفیت تدریس وهمچنان ارتقای مهارتهای کارمندان موسسه تحصیلات عالی . ازبنیادها،دولت های کمک کننده ، بنگاه های تجارتی وصنایع دراین زمینه تقاضای کمک صورت گیرد.

 

4-تقرروترفیع کارمندان واستادان:

تقرر وترفیع کارمندان واستادان ازجانب وزارت تحصیلات عالی انجام میشود ولی تاجایی که مربوط موسسه تحصیلات عالی بغلان میشود دراین زمینه توجه جدی صورت خواهد گرفت ، تاازورود افراد تصادفی درتحصیلات عالی جلوگیری صورت گیرد.

5 – مدیریت :

پوهنتون بغلان درصدد آن است تامدیران اداری وتدریسی ازمیان کسانی برگزیده شوند که داری تحصیلات عالی اکادمیک باشند. وارایه کورسهای دوامدار برای کارمندان  این موسسه به شکل کوتاه مدت ودرازمدت  به ابتکار این موسسه و حمایت وزارت تحصیلات عالی و سایر نهاد های ذیصلاح صورت خواهدگرفت.

6- رهبری:

درپوهنتون رهبری باید برگزیده شود که دارای دیدگاه تشبثاتی باشد و بتواند آینده راپیش بینی کند.زیرا رهبری برخلاف مدیریت بیشترمعطوف به آینده انکشاف ، سمت دهی ،هدفمندی ودیدگاه سازی وابتکاربوده ومتمرکز برموضوعات بیرونی ،تسهیل ،تقویت ،  انجام امور به نحو شایسته، افزایش فوریت، ایجادتیم رهبری وایجاد تغییرات پایدار می باشد.

7- کنترل وهماهنگی:

گرایش معقول درروابط بین ریاست موسسه تحصیلات عالی وپوهنحی ها وسایر ادارات ذیربط عبارت ازفاصله گرفتن ازکنترول وبجای آن ایجادهماهنگی ورهبری میباشد . وهمچنان روابط موسسه تحصیلات عالی باوزارت تحصیلات عالی برهمین مبنا استوارخواهدبود. همچنان این موسسه در امور ذیل نیز توجه خاصی به خرج خواهد داد:

 • توجه درراستا ی مساوات جنسی ،
 • توجه روی مسایل تحقیقاتی ،
 • توجه درباره تشکیل هیات أمنا مطابق هدایت وزارت تحصیلات عالی.

8- استقلال عمل:

دانشگاه  بغلان فعلا درحد نیست که بتواند استقلال عمل داشته باشد . چون این موسسه هنوزیک موسسه جوان است .اما تاآنجا که توانایی یک سلسله آزادی های اکادمیک راداشته باشد ازآن استفاده معقول خواهندکرد.

9- ارتقاء و توسعه پوهنتون بغلان

ولایت بغلان یکی ازولایات پرنفوس وباالطبع دارای مکاتب بسیاراست که درحدود سه صدهزارشاگرد دراین ولایت مصروف تعلیم اند. چنانکه معلوم است سالانه تقریبا بیشتر از 5000 تن ازفارغان صنوف دوازدهم دراین ولایت امتحان کانکور سپری مینمایند . پس موسسه تحصیلات عالی بغلان نیزمستلزم توسعه متناسب به آن است . ایجاد دیپارتمنت های جدید در چارچوب پوهنحی های موجود و ایجاد پوهنحی های جدید جهت جذب بیشتر فارغان مکاتب و پاسخ به قسمتی ازچالشی که وزارت تحصیلات عالی به آن در زمینه جذب فارغان مکاتب مواجه است از یک طرف به رشد این موسسه تحصیلی کمک میکند و از طرفی هم نیاز کلی جامعه تا اندازه مرفوع میگردد.

همین اکنون درپوهنتون بغلان 1500 تن محصل مشغول تحصیل اندودرنظراست تاسال 1393 این تعدادبه دوبرابر افزایش یابد. باآغازسال 1390 پنج دیپارتمنت درتشکیل پوهنحی تعلیم وتربیه و پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بغلان به ترتیب ذیل اضافه خواهد شد:

 • دیپارتمنت های علوم حیوانی واقتصادزراعتی درچوکات پوهنحی زراعت ،
 • دیپارتمنت های : 1- ریاضی فزیک ، 2- کیمیا بیولوژی و 3- تاریخ وجغرافیه تجزیه وبه شش دیپارتمنت تبدیل خواهد شد.

ضمنا قابل یادآوری است که باتوجه به استراتژیک پلان ملی تحصیلات عالی ونیازمندی های اساسی جامعه افغانستان وبغلان پوهنحی های دیگری نیز درچوکات این موسسه تحصیلی پیشنهاد خواهد شد که درنهایت زمینه تغییر زندگی مردم درجهت مثبت قضیه خواهد بود.

دانشگاه   بغلان به این باور است که با نایل شدن به موارد ذیل انکشافی تغییرات مثبتی علمی-فرهنگی به این موسسه پدیدار خواهد شد.

فعاليت هاي عملي و تدريسي :

دانشکده تعليم و تربيه همواره كوشيده و ميكوشد تا تمام برنامه فعاليت هاي خويش را در سطوح مختلف در روشني مقرره و لوايح تحصيلات انجام داده به طرف  ظرفيت سازي و انكشاف قدم بردارد . درين بخش ميتوان از فعاليت زير نام برد .

 • كريكولم  درسي در هر سمتر با تفاهم  دانشگاه تعليم و تربيه كابل در فاكولته تعليم و تربيه از جانب مسئولين   تطبيق ميگردد  .
 • موضوعات جديد تحقيقي و علمي در مناسبت با رشته تحصيل دانشجویان از طرف ديپارتمنت ------ دانشجويان قرار داده ميشود و مبني بر رهنمود معياري و روش تحقيق و نگارش به تدوين پايان نامه هايشان دانشجویان ميپردازند .
 • دانشجویان تمام ديپارتمنت ها به همكاري و كمك استادان  كميته فرهنگي طي مقالات اندوخته هاي خود را به تصوير كشيدند كه هر ديپارتمنت از خود جريده ديواري دارند با حمايت و همكاري استادان پيشبرده ميشود .
 • دانشجویان با كارت هاويت مخصوص كه از طرف تحصيلات عالي بغلان تهيه گرديده است ، حين ورود به دانشگاه كارت هاي خويش را با خود دارند .
 • حل مشكلات و تصاميم مقتضي براي بهبود روند فعاليت ها همواره از طريق جلسات استادان فاكولته تعليم و تربيه و شوراي علمي دانشکده اتخاذ ميگردد .
 • در ساليان 1389-1390 كار وان از محصلين به ولايت شمال شرق و ولايات مركزي كشور به سفر و سيرعملي اعزام شدند كه سير هاي علمي مثبت ارزيابي گرديد .
 • به مناسب روز هاي ملي و تجليل از سالگرد شعرا و....   همايش هاي علمي ازطرف استادان و دانشجويان برگزار ميگردد .
 • در سالهاي 1389-1390 چهار تن استاد به بورس ماستري دانشگاه تعليم و تربيه كابل و كشور هاي ايران و جاپان به معرفي و اعزام گرديدند .
 • يك تن استاد بورس كوتاه مدت به كشور امريكا معرفي و اعزام گرديد .
 • شش دور از برنامه پيدالوژي دانشگاه از جانب پروژه  (HEP) براي استادان برگزار و به خوبي انجام پذيرفت .
 • دو دور از كورس رهبريت نيز براي استادان درسمتر هاي بهاري و خزاني سال 1390 از طرف مربيان بخش تدوير گرديد .
 • كورس هاي  انگليسي ، كمپيوتر و انترنت عملا ً از چندي بدينسو براي استادان جريان دارد .
 • براي اكتشاف و ظرفيت سازي در  دانشکده تعليم و تربيه پلان استراتيژيك و طرح و تهيه گرديده است .
 • تعداد از دانشجویان به كورس هاي كمپيوتر كه از جانب دفتر اقا خان به طور كوتاه مدت برگزار شده بود معرفي گرديدند .

كميته هاي ذيل در دانشگاه  بغلان فعاليت مينمايند . .

 • تقرر و انفكاك
 • كميته فرهنگي
 • كميته نظم دسپلين
 • كميته توزيع بورس هاي تحصيلي
 • كمتيه كانون ترجمه
 • كمتيه PDC مركز انكشاف مسلكي استادان
 • كميته IDT
 • Description: C:\Users\S-A-Q-Haqiqat\Desktop\دانشگاه بغلان\DCIM\100___01\IMG_0143.JPGكميته IT تكنالوژي معلوماتي
 • كميته پيداگوژي
 • كميته تطبيق لوانح
 • كميته محيط زيست
 • كميته امورزنان
 •  كميته فوتبال
 • كميته انجمن جوانان