گزارش یک ساله دانشگاه بغلان

 • ارتقای 11 تن استادان از نامزد پوهیالی به رتبه علمی پوهیالی.
 • ترفیع 11 استاد تن از رتبه علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیار.
 • تقرر 21 تن استادان جدید الشمول به فاکولته های چهار گانه( ادبیات وعلوم بشری،تعلیم وتربیه،انجنیری و زراعت).
 • معرفی 4 تن از استادان در پروگرام ماستری داخل کشور به پوهنتون کابل وپوهنتون شهید برهان الدین ربانی .
 • معرفی 3 تن از استادان به منظورارتقای ترفیع شان از رتبه علمی پوهنیاری به رتبه علمی پوهنملی.
 • معرفی 30 تن از استادان جهت تعین استاد رهنما وانتخاب موضوع برای ترفیعات علمی.
 • تدویر جلسات ترفیع علمی ده مراتب مطابق به پلان معینه.
 • تدویر جلسات رهبری بمنظور ترتیب شارت لیست کاندان استادی(کادرعلمی).
 • تطبیق نصاب درسی ونظارت از کارکردهای دیپارتمنت ها وریاست های فاکولته ها.
 • برنامه ریزی سیرهای علمی، سمینارهای علمی و کنفرانسهای علمی برای استادان و محصلین.
 • ایجا د هماهنگی با دونرها، موسسات همکار وسایر نهادها جهت تقویت امور کاری پوهنتون.
 • جلب همکاری موسسات بین المللی، باالخصوص تیم انکشاف وبازسازی ولایتی.
 • فراهم نمودن نشست نمایندهءاستادان ومجموع محصلین با تیم انکشافی وبازسازی ولایتیPRT .
 • اشتراک در سمینار HEMIS در مقر وزارت محترم تحصیلات عالی وآماده ساختن زمینه بخاطر تطبیق آن در چوکات پوهنتون.
 • ترتیب وانجام ویدیو کنفرانس بین محصلین پوهنتون بغلان و پوهنتون مرکز بوداپست هنگری به کمک نا توکه مرکز ان در بروکسیل است.
 • تفاهم با مکاتب شهر بخاطر انجام فعالیت های تجربی(تدر یس آموزی) دانشجویان صنف چهارم فاکولته تعلیم وتربیه.
 • تنظیم سیستم انترنت در فاکولته های ادبیات وعلوم بشری و فاکولته تعلیم وتربیه.
 • فعال نگهداشتن مرکزانکشاف مسلکی استادان(PDC) بخاطر فعالیت های استادان.
 • تدویر کورسهای عدم کریدت برای دانشجویان.
 • تجلیل وبزرگداشت از روزهای ملی، مناسبت هفتهءشهید به خصوص شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود،فرهنگ کتات خوانی......
 • سهم گیری فعال رهبری پوهنتون بخاطر تجلیل از نو روز.
 • نظارت ازپروسه درسی استادان به صورت هفته وار وماهوار.
 • ترتیب و توزیع کارت هویت به همهء استادان، کارمندان ومحصلان پوهنتون بغلان به کمک ریاست محترم مالی و داری ولایت  وانجام امور پوهنتون.
 • تدویر شورا های علمی دیپارتمنت ها، فاکولته ها،ترفیعات علمی و شورای علمی پوهنتون به شکل دوامدار مطابق پلان.
 • معرفی 5 تن دانشجویان به برنامه کار ورزی به شورای محترم ولایتی جهت همکاری در امور علمی واداری به آن شورا.
 • معرفی 16 تن محصلین به بورسیه های دراز مدت(لیسانس) وکوتاه مدت به کشور هندوستان.
 • توزیع تعداد(80) قطعه دیپلوم به متن انگلسی به فارغان.
 • توزیع تعداد(300) قطعه دیپلوم به زبان های دری وپشتو.
 • ترتیب اوراق سوانح برای1050 تن مصلان جدیدالشمول سال1391 ومعرفی آنها به فاکولته ها.
 • ترتیب ثبت نام داوطلبان شبانه ادبیات دری و علوم اجتماعی.
 • اجرای تا جیل 102 محصل واجرای منفکی 203 محصل و اخبارآن به مراجع مربوطه.
 • تبدیل تعداد 21 تن  محصلان بعد از نظر کمیسون موظف از یک دیپارتمنت به دیپارتمنت دیگر در روشنی لایحه وزارت محترم تحصیلات عالی.
 • جذب از پوهنتون های ولایات در رشته های مختلف به تعداد 50 نفر.
 • ارسال اسناد و سوابق تحصیلی تعداد 48تن محصلین ذکور و اناث که بنا بر اوامر رسمی وزارت ازاین نهاد تحصیلی به سایر پوهنتون های ولایات تبدیل شده اند.
 • تحویل دهی تعداد 140 جلد پایان نامه از طریق محصلان به آمریت کتاب خانه.
 • ترتیب اوراق وسوانح برای 129 تن محصلان ذکور و اناث برنامه شبانه علوم اجتماعی.
 • جذب محصلین در بخش شبانه علوم اجتماعی(127) ودربخش ادبیات دری به تعداد (106) محصل جمله جذب در بخش شبانه 233 محصل می باشد.