فعالیت های علمی( استادان و محصلان)

فعالیت های علمی( استادان و محصلان)

 • ارتقای 11 تن استادان از نامزد پوهیالی به رتبه علمی پوهیالی.
 • ترفیع 11 استاد تن از رتبه علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیار.
 • تقرر 21 تن استادان جدید الشمول به فاکولته های چهار گانه( ادبیات وعلوم بشری،تعلیم وتربیه،انجنیری و زراعت).
 • معرفی 4 تن از استادان در پروگرام ماستری داخل کشور به پوهنتون کابل وپوهنتون شهید برهان الدین ربانی .
 • معرفی 3 تن از استادان به منظورارتقای ترفیع شان از رتبه علمی پوهنیاری به رتبه علمی پوهنملی.
 • معرفی 30 تن از استادان جهت تعین استاد رهنما وانتخاب موضوع برای ترفیعات علمی.
 • تدویر جلسات ترفیع علمی ده مراتب مطابق به پلان معینه.
 • تدویر جلسات رهبری بمنظور ترتیب شارت لیست کاندان استادی(کادرعلمی).
 • تطبیق نصاب درسی ونظارت از کارکردهای دیپارتمنت ها وریاست های فاکولته ها.
 • برنامه ریزی سیرهای علمی، سمینارهای علمی و کنفرانسهای علمی برای استادان و محصلین.
 • ایجا د هماهنگی با دونرها، موسسات همکار وسایر نهادها جهت تقویت امور کاری پوهنتون.
 • جلب همکاری موسسات بین المللی، باالخصوص تیم انکشاف وبازسازی ولایتی.
 • فراهم نمودن نشست نمایندهءاستادان ومجموع محصلین با تیم انکشافی وبازسازی ولایتیPRT .
 • اشتراک در سمینار HEMIS در مقر وزارت محترم تحصیلات عالی وآماده ساختن زمینه بخاطر تطبیق آن در چوکات پوهنتون.
 • ترتیب وانجام ویدیو کنفرانس بین محصلین پوهنتون بغلان و پوهنتون مرکز بوداپست هنگری به کمک نا توکه مرکز ان در بروکسیل است.
 • تفاهم با مکاتب شهر بخاطر انجام فعالیت های تجربی(تدر یس آموزی) دانشجویان صنف چهارم فاکولته تعلیم وتربیه.
 • تنظیم سیستم انترنت در فاکولته های ادبیات وعلوم بشری و فاکولته تعلیم وتربیه.
 • فعال نگهداشتن مرکزانکشاف مسلکی استادان(PDC) بخاطر فعالیت های استادان.
 • تدویر کورسهای عدم کریدت برای دانشجویان.
 • تجلیل وبزرگداشت از روزهای ملی، مناسبت هفتهءشهید به خصوص شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود،فرهنگ کتات خوانی......
 • سهم گیری فعال رهبری پوهنتون بخاطر تجلیل از نو روز.
 • نظارت ازپروسه درسی استادان به صورت هفته وار وماهوار.
 • ترتیب و توزیع کارت هویت به همهء استادان، کارمندان ومحصلان پوهنتون بغلان به کمک ریاست محترم مالی و داری ولایت  وانجام امور پوهنتون.
 • تدویر شورا های علمی دیپارتمنت ها، فاکولته ها،ترفیعات علمی و شورای علمی پوهنتون به شکل دوامدار مطابق پلان.
 • معرفی 5 تن دانشجویان به برنامه کار ورزی به شورای محترم ولایتی جهت همکاری در امور علمی واداری به آن شورا.
 • معرفی 16 تن محصلین به بورسیه های دراز مدت(لیسانس) وکوتاه مدت به کشور هندوستان.
 • توزیع تعداد(80) قطعه دیپلوم به متن انگلسی به فارغان.
 • توزیع تعداد(300) قطعه دیپلوم به زبان های دری وپشتو.
 • ترتیب اوراق سوانح برای1050 تن مصلان جدیدالشمول سال1391 ومعرفی آنها به فاکولته ها.
 • ترتیب ثبت نام داوطلبان شبانه ادبیات دری و علوم اجتماعی.
 • اجرای تا جیل 102 محصل واجرای منفکی 203 محصل و اخبارآن به مراجع مربوطه.
 • تبدیل تعداد 21 تن  محصلان بعد از نظر کمیسون موظف از یک دیپارتمنت به دیپارتمنت دیگر در روشنی لایحه وزارت محترم تحصیلات عالی.
 • جذب از پوهنتون های ولایات در رشته های مختلف به تعداد 50 نفر.
 • ارسال اسناد و سوابق تحصیلی تعداد 48تن محصلین ذکور و اناث که بنا بر اوامر رسمی وزارت ازاین نهاد تحصیلی به سایر پوهنتون های ولایات تبدیل شده اند.
 • تحویل دهی تعداد 140 جلد پایان نامه از طریق محصلان به آمریت کتاب خانه.
 • ترتیب اوراق وسوانح برای 129 تن محصلان ذکور و اناث برنامه شبانه علوم اجتماعی.
 • جذب محصلین در بخش شبانه علوم اجتماعی(127) ودربخش ادبیات دری به تعداد (106) محصل جمله جذب در بخش شبانه 233 محصل می باشد.

فعالیت ها و دست آوردها:

ارتقای موسسهء تحصیلات عالی به پوهنتون در بهار سال 1391.

افزودنی فاکولته ها:

ادبیات و علوم بشری:

زبان وادبیات دری، پشتو،انگلسی،عربی، ازبکی و جامعه شناسی

تعلیم وتربیه:

(ریاضی وفزیک ، کیمیا وبیالوژی، علوم اجتماعی ،ادبیات دری ، ادبیات پشتو وادبیات انگلیسی .)

زراعت :

(زراعت ازیک دیپارتمنت به 5 دیپارتمنت نیز ارتقا نموده است.)

انجنیری:

(سیول و مواد مفیده جامد)

ژورنالیزم

(مطبو عات و تلویزیون)

اقتصاد:

(اداره ومدیریت، بانکداری وتجارت، احصائیه وکمپیوتر)

 

 • بوجودآوردن یونیفورم منظم دانشجویان.
 • امضاء تفاهم نامه ها بین پوهنتون بغلان و پوهنتون های کابل و پولی تخنیک.
 • فراهم ساختن سهولت انترنت به کمک پروژه ابریشم(ناتو).
 • امضاءتفاهم نامه های تحصیلی بین پوهنتون بغلان، بامرکز فرهنگستان ایران وپوهنتون کشاورزی کرج در جهت فرستادن محصلان و استادان بخاطرآموزش بیشتر.
 • سفر 15 روزه رئیس پوهنتون بغلان در ایران و امضاء 2 تفاهم نامه با مقامات ایرانی در جهت اعزام استادان ومحصلین به آن کشور
 • ترتیب و ارسال تفاهم نامه ءهمکاری بین پوهنتون بغلان و دانشگاه دولتی تا جیکستان که قرار است عنقریب اجرا گردد.
 • سالم نگهداشتن محیط زیست و پاکی وصفای در صحن خود پوهنتون بغلان.
 • ارایه گزارش و معرفی فعالیت،دست آوردها در جلسات گزارش دهی ادارات دو مراتب در مقر ولایت بغلان وسالون شورای ولایتی.
 • تدویر کنفرانسها و مجالس های علمی بخاطر بلند بردن اذهان دانشجویان و استادان.
 • تدویر ورکشاپ آموزش یک هفته ای روش تحقیق در علوم اجتماعی.
 • اشتراک سه تن از استادان به ور کشاپ تضمین کیفیت و اعتبار دهی.
 • حفظ روابط نیک و حسنه بین رهبری پوهنتون با سایرنهادهای دولتی در ولایت بغلان به خصوص شورای محترم ولایتی.
 • تدویر ورکشاپ های پیدا کوژی و میتود های تدریس برای استادان.
 • ایجاد جراید دیواری به شکل دیپارتمنت وار.
 • معرفی 14 تن استادان به بورسیه های ماستری و دوکتورا در داخل و خارج کشور.
 • ایجاد کمیته های 16 گانه وفعال ساختن آن جهت بهبود اموراکادمی در پوهنتون.
 • تقرر و انفكاك
 • كميته فرهنگي
 • كميته نظم دسپلين
 • كميته توزيع بورس هاي تحصيلي
 • كمتيه كانون ترجمه
 • كمتيه PDC مركز انكشاف مسلكي استادان
 • كميته IDT
 • كميته IT تكنالوژي معلوماتي
 • كميته پيدالوژي
 • كميته تطبيق لوانح
 • كميته محيط زيست
 • كميته امورزنان
 • کمیته مبارزه علیه  فساد اداری
 • کمیته تطبیق پلان استراتیژیک
 • كميته فوتبال
 • كميته انجمن جوانان

چالش ها:

 • عدم مو جودیت صنوف درسی برای یک تعداد محصلان فاکولته های (انجنیری، ادبیات وعلوم بشری،ژورنالیزم، اقتصاد و تعلیم وتربیه).
 • عدم جذب استادان کادر دربخش دیپارتمنت کمپیوتر ساینس و انجنیری.
 • عدم رسیده گی سر وقت و کارمندان به درس بدلیل  عدم موجودیت وسایط نقلیه.
 • کندی طی مراحل اسناد استادان جدیدالشمول به وقت آن.
 • نبود جای مناسب جهت اعمار کتاب خانه مجهز بمنظور استفادهء بهتر استادان و دانشجویان.
 • نبود بودجه کافی بخاطر خریداری مواد ضرور لابراتواری  و وسایل تدریسی مدرن.
 • کمبود پرسونل اداری در آمریت محصلان.
 • کمبود وسایل طبع و نشر در سطع پوهنتون.

پیشنهادات بهبودی برای سال 1392:

 • اعمار تعمیر تدریسی برای فاکولته های انجنیری ، ادبیات وعلوم بشری، اقتصاد، ژورنالیزم و کتاب خانه،صالون کنفرانس و استدیوم ورزشی در کمپلیکس پوهنتون.
 • تسریع طی مراحل اسناد استادان جدیدالشمول  و سرعت بخشیدن اسناد استادان جهت ارتقا و ترفیع ازطریق ریاست محترم انسجام و امور اکادمیک.
 • ایجاد کتاب خانه مجهز و لابراتوار در جهت بالا بردن ظرفیت بشری.
 • ایجاد ادیتوریم برای ایجاد کنفرانسها و نشست های علمی.
 • بالا بردن بودجه انکشافی جهت بهبود بخشیدن برنامه ها مطابق به پلان مطروحه.
 • ایجاد گرین هاوس ولابراتوارهای مجهز در فاکولتهءزراعت .
 • اعمار فارم نمونوی به کمک پروژه آقاخان در جهت آموزش محصلان در محوطه فاکولتهء زراعت.
 • اعما هنگر در جوار فاکولتهء زراعت در جهت حفاظت از اموال آن فاکولته.

فعالیت های اداری( مالی و خدماتی)

بخش انکشافی:

 • تکمیل وطی مراحل نمودن نقشه کمپلیکس پوهنتون بغلان وافتتاح  جریان کار ساختمانی دو تعمیر اداری و تدریسی، بلاک تشناب های محلی، اتاق محافظ و چاه سپتیک پوهنتون بغلان به سرمایه یک ملیون دالر امریکای وپیشرفت کار درآن تقریباً 25 فیصد.
 • جریان وطی مراحل اخذ بودجه اعمار تعمیر لیله پسران از اداره محترم GIT به مبلغ 380 هزار یورو.
 • پیشرفت کار خریداری تعمیر کلوپ نساجی به پوهنتون و جریان پروسه تدارکات آن درحال عملی شدن است.
 • اعمار فواره آب وسرک های اطراف فواره آب در پارک تعمیر پوهنحی زراعت.
 • دیوار استنادی اطراف تعمیر موجود پوهنتون بغلان به همکاری تیم PRT کشور هنگری.

بخش منابع بشری:

 • استخدام تمام کارمندان و کارکنان خدمات ملکی از طریق رقابت آزاد اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 • اشتراک تعداد 6 تن از کارمندان در نامه آموزشی ارتقای کیفت.
 • توزیع کارت هویت بشکل اساسی برای تمام پرسونل اعم از استادان، کارمندان اداری  و کارکنان خدماتی.
 • بخش تکنالوژی معلوماتی و کتاب خانه:
 • اخذ انترنت 24 ساعته و نصب آن در پوهنتون و وصل نمودن آن با مرکزوزارت محترم تحصیلات عالی وشعبات داخل و فاکولته های مربوط پوهنتون بغلان.
 • تحت کار گرفتن ونصب فاییر نوری افغان تلکام در فاکولته زراعت.
 • استفاده محصلین واستادان پوهنتون از کتاب خانه و مرفوع ساختن قسمت از مشکلات شان.

بخش خدماتی:

 • تهیه وخریداری اجناس ولوازم شعبات و فاکولته های مربوط پوهنتون بغلان مطابق تخصیص دست داشته.
 • ترمیم وسایط ترانسپورتی وصنوف و دفاتر مربوطه به اساس ضرورت.
 • ترمیم مجدد سالون کنفرانسهای علمی به کمک بودجه PRT.

بخش محاسبه:

 • اجرا تمام حقوق کارمندان، استادان وکارکنان خدماتی مطابق قانون  و مقررات.
 • تحویلی پول حق الشمول وفیس سمستر وار محصلین بخش شبانه در بانک بحساب دولت مبلغ(1678000) افغانی.
 • شمولیت وجذب تعداد 950 محصل در لیله واجرای بدل اعاشه واباطه وتوزیع آن برای محصلین.

دست آوردها:

 • پیشرفت کارپروژه ساختمانی دو تعمیر اداری وتدریسی به اندازه (25%).
 • اعمارفواره آب در فاکولته زراعت که تصویرخوبی را به فاکولته زراعت نمایش میدهد.
 • شمولیت تمام کارمندان برتب ومعاش جدید.
 • رفع مشکلات تماس با مرکز وزارت از طریق انترنت ( ویدیوکنفرانس).
 • فعال نگهداشتن وسایط حمه وتیز رفتارها.
 • اجرای به موقع حقوق کارمندان ورفع مشکلات شان.
 • اجرای حقوق محصلین به موقع ورفع مشکلات شان.

چالش ها:

 • عدم امکانات و دسترسی بودجوی در مورد خریداری ها و تطبیق پلان های انکشافی پوهنتون.
 • عدم موجودیت لیله برای پسران ودختران که شامل می شوند.
 • عدم موجودیت تعمیر برای فاکولته های جدید التاسس که فعلاءً فعال بوده و فاکولته های که در سال آینده در پلان گرفته شده است.
 • کتاب خانه مجهز در دست نداریم و درضمن کتابهای که در دسترس داریم جوابگوی تقاضای اساتید ودانشجویان نمی باشند.
 • تشکیل پوهنتون نا کافی بوده و مشکلات پرسونل کافی در تشکیل می باشد.
 • استهلاک وسایط ترانسپورتی و وسایط موجود بس ها قابل استفاده نمی باشد.

 

 

 

 

 

پیشنهادات:

 • تعمیر لیله برای دختران بمنظور رفع مشکلات شان در نظر گرفته شود.
 • از بودجه انکشافی در پوهنتون بغلان توجه شود.
 • اعمار کتاب خانه تپیک شامل پلان گردد.
 • کتاب های مورد ضرورت کتابخانه تکمیل گردد.
 • در قسمت خریداری تعمیر کلوپ نساجی به پوهنتون بغلان توجه جدی بعمل آورد ه تا یک قسمت بزرگ مشکلات پوهنتون ازاین نا حیه مرفوع می گردد.
 • کرایه سه ساله کلوپ نساجی که به مبلغ(8250000) افغانی می گردد هر چه عاجل باید به شرکت عامل افغان نساجی پرداخته شود.
 • درقسمت تهیه وسایط نقلیه بس های جدید به پوهنتون بغلان توجه صورت گیرد.

اخبار مهم هفته

شبکه انترنت دانشکده های زراعت، انجنیری و اقتصاد با ظرفیت دو میگابایت در برج حوت 1391 برای استفاده استادان و دانشجویان گشایش یافت و فعلا مورد استفاده قرار دارد.

 

 

احتفال آغاز سال تحصیلی 1392

محفل بزرگ در دانشگاه بغلان تحت شعار" بهبود فعالیت دیپارتمنت ها" در تالار این دانشگاه تدویر. در مجلس افتتاحیه تعداد زیادی مهمانان از دوایر دولتی ،در حدود 30 تن استادان و بیشتر از 300 تن دانشجویان حضور داشتند. در این احتفال رییس دانشگاه با صحبت های  همه جانبه شان روی بهبود کیفیت در تحصیلات عالی و فعال ساختن استادان و دیپارتمنت تاکید داشتند. ضمنا، گزارش مفصلی از کارکرد های دوره یک ساله دانشگاه، و برنامه ها و پلان ها برای آینده تماس گرفته شد که از طرف حاضران در تالار مورد استقبال قرار گرفت. متعاقبا چند تن از اعضای هیات رهبری صحبت نموده و آماده گی شان را برای سال تحصیلی جدید اعلان داشتند. برعلاوه از استادان ممتاز و دانشجویان ممتاز با توزیع تقدیر نامه ها و سپاسنامه ها تقدیر به عمل آمد.