اخبار

  • گزارش یک ساله دانشگاه بغلان


    ارتقای 11 تن استادان از نامزد پوهیالی به رتبه علمی پوهیالی. ترفیع 11 استاد تن از رتبه علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیار. تقرر 21 تن استادان جدید الشمول به فاکولته های چهار گانه( ادبیات وعلوم بشری،تعلیم وتربیه،انجنیری و...

  • فعالیت های علمی( استادان و محصلان)


    فعالیت های علمی( استادان و محصلان) ارتقای 11 تن استادان از نامزد پوهیالی به رتبه علمی پوهیالی. ترفیع 11 استاد تن از رتبه علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیار. تقرر 21 تن استادان جدید الشمول به فاکولته های چهار گانه( ادبیات وعلوم...