دست آوردها:

  • پیشرفت کارپروژه ساختمانی دو تعمیر اداری وتدریسی به اندازه (25%).
  • اعمارفواره آب در فاکولته زراعت که تصویرخوبی را به فاکولته زراعت نمایش میدهد.
  • شمولیت تمام کارمندان برتب ومعاش جدید.
  • رفع مشکلات تماس با مرکز وزارت از طریق انترنت ( ویدیوکنفرانس).
  • فعال نگهداشتن وسایط حمه وتیز رفتارها.
  • اجرای به موقع حقوق کارمندان ورفع مشکلات شان.
  • اجرای حقوق محصلین به موقع ورفع مشکلات شان.