اعلانات

  • دست آوردها:

    رده : عمومی

    پیشرفت کارپروژه ساختمانی دو تعمیر اداری وتدریسی به اندازه (25%). اعمارفواره آب در فاکولته زراعت که تصویرخوبی را به فاکولته زراعت نمایش میدهد. شمولیت تمام کارمندان برتب ومعاش جدید. رفع مشکلات تماس با مرکز وزارت از طریق انترنت...